18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Karim Amɣar.. Fus n tcuni i yewcin i lḥirak ijjen waẓri nniḍen

Karim Amɣar zzat i “Guerinca”

Karim Amɣar: zi “Guerinca” ɣer Leḥbes

Ineḥbes i yudfen ɣer leḥbes x lḥirak n Arrif, tuɣa dag-sen Ijurnalisten, Imusikuten… Ijjen zzag-sen d Karim Amɣar, d anaẓur n kulurit. Tuɣa-t zeg iwdan ig iresmen talwiḥt n Picasso umi igga isem “Guerinca”, di rebεin n yum n Muḥsin Fikri ass n 10 Dujanbir 2016. Swejden dag-s deg wass-nni ca n tewriqin d timeqqranin uran dag-sent “neccin marra d Muḥsin Fikri” iwdan sinyan x-asent.
Fus n Karim Amɣar di Lḥirak, aked tfust i yeggin inaẓuren nniḍen, iwwec-as ijjen wudem yecna i Lḥirak. Inaẓuren ig ifekkren di “Guerinca”, wadji fekkren dag-s amenni waha. Minzi talwiḥt-a tettɛawad mamec ttaεeddu d lεunef yedwel d ijjen macina tneqq, tetterra midden d imettinen… Axmi ttɛawaden zzag-s mayen yekkin x Arrif d tamara, sadu lebraqi n warhaj, axmi ttεawaden x umezruy i yeccuren s idammen d tareẓẓit, x 58/59, x useggʷas n 1984. X weεraq n Irifiyen s bezzez maḥend ad rzun x uleqquz n weɣrum.

Guernica n Biyya, tzemmar ad tεawed ula x mayen ikkin x Irifiyen d imeɣnas n Lḥirak d tamara di leḥbusat. X tessmeḍ d laz di leḥbusat. X ttamara n lwacunat-nnsen d nitni ccaten abrid, ttawyen-t ttarran-t ḥma ad ẓren udmawen n tarwa-nnsen ittwaxemmlen di leḥbusat.

S ccita, Amɣar tuɣa ittagi x mayen ittemsaren di Arrif, ittagi x usinef. Tmijja d ccita, d ayenni i yeɛlem, tuɣa din wi iɛelmen tmijja d giṭarra. S kulci uffun-dd mmelqan di leḥbes. Maca deg wass n 03 yunyu 2017, ad ittwaṭṭef. Ad iraḥ aked imeddukal-nnes ɣer Kaza. din i ɣa bdan ijjen marka nniḍen n imenɣan. Maḥend ad awḍen ɣer mayen xsen, tuɣa ttekksen x macca. Ar mani yufa ixef-nnes di leḥbes n Ṭanja d netta ttuɣa iggur ad immet s tikkest x macca.

Waxxa aqqa-ayi di leḥbes maca ad pintareɣ

Tuɣa izwar-as i tmessugurt n leḥbes di Ṭanja, tugi ad tejj ad adfen imassen d leḥwayej n upantar ɣer Karim Amɣar. S uyenni, tamɣart n unecraf terra merra mayen tesɣa i wergaz-nnes. Mani, leḥbes, tuɣa ittagi ad yejj inaẓuren maḥend ad sḍuqqzen mayen ɣer-sen d tizemmar di lexdayem-nnsen.

Maca waxxa amenni manaya wer yejji ca Amɣar ad yerr s uḍar ɣer deffar. Aya isḍuqqez-dd dag-s mezri nniḍen. Mezri belli tudart txes ad tini tcuni. Belli neccin wer nzemmar a neddar bla ma a nqas tcuni.

Zi lexdayem yettwassnen aṭṭas d talwiḥt-a s-nnej, mindi ippantar Karim Huda Ssekkaki d tarwa-nnes, Huda i yellan d tamɣart n Leḥbib Lḥennudi. Di telwiḥt-a tderreɛ Huda i tarwa-nnes s tlata d nettat teysi s ijjen lxezrat n wemnus. Talwiḥt-a ɛawed temmal-dd anict n tamara tuɣa ikkin x temɣarin n inecraf, d ijjen telwiḥt ittneyraw dag-s wemnus aked ukarfes. Dag-s aɣezdis nneɣni di telwiḥt-a, aɣezdis n tmunt, mamec tamɣart teḥḍa lwacun-nnes, tesmun-iten-dd ɣer-s.

Zi ca n wemkan i zi dd-ttsajjiɣ, ad yili d leḥbes, ad yili ca n wemkan wer dag-s bu tlelli. Ad yili waxxa d taddart i temɣart-nni i dag-s ittwaḥebbsen. Tiṭṭ tessawal x mezri n ict txes ad tẓer mayen din awerni i leḥyuḍ. D asijji x tlelli. D yina, d cwayt d awalen i tzemmer ad tyesi talwiḥt-a.

Ta s-nnej. Itteṭṭef-as ijjen glubu amkan i uzellif. Tawliḥt d tasuryalit. treẓẓem alli n bnadem x waṭṭas n tmuɣriwin i nzemmer ad as-negg. D aglubu ittwaqqnen s ijjen ufilu, wer izemmer ad iḍu. D afilu i t-yejjin wer yeṭṭiw. Ad yili d filu-nni ig ittejjan ula d bnadem wer yeṭṭiw s uxarres-nnes mani. Xminni bnadem itteqqen axarres-nnes s ufilu n ddin d leɛwayed d wamun.

Tilwiḥin-a d tinneḍni, i yegga unaẓur Karim Amɣar di leḥbes jer Kaza, Fes d Ṭanja. Malla tuɣa nzemmer ad nessiwel x tsekla n leḥbusat, maca, lḥirak ad yili irẓem-aneɣ tiṭṭawin x ijjen uklasi nniḍen n tẓuri i yettwaggen di leḥbusat. Am tenni ig ibda Muḥemmed Neḍrani di leḥbes n Wegdez. Axmi amezruy ittɛawad i yixef-nnes deg waṭṭas n wudmawen.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt