19.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

Kafernaḥum – Aḥenjir yedɛan baba-s!

Capharnaüm niɣ s taɛrabt  كفرناحوم,d ij n ufilem d alubnani n Nadine Labaki, anict n yiwi d iwerdan, anict min ittawi tungimt n imeẓran. Itteddez taycitin-nneɣ di tɣemmar n Bayrut. Mani ij n uḥenjir ɣer-s 12 n iseggusa, ibedd d argaz di lfusina, yegga tanfult zi Baba-s. Wah Zayn yedɛa baba-s, yedɛa-t mayemmi t-idd ɣa yaru lami wer das izemmar, d ta d tteswirt i zi ibedda ufilem, nettadef deg umaḍal n Zayn, d tudert i yeddar.

Dduniyt s tiṭṭawin n Zayn.

Afilem ittic-aneɣ ij n tmuɣli tulleɣ di dduniyt, mamek tt-ittwala Zayn. Ij n dduniyt mani ẓẓleḍ yeẓẓu yeɣmi irenni. Zayn x tmeẓi-nnes, ixessa ad yegg timegga wer dd-usint la x yenni imeqranen. Ixessa ad yexḍar di min wer yessin maḥend ad yeqqim yedder.

Tidet-a iqesḥen, immal-aneɣ-tt-idd ufilem-a, Tidet n ukarfes ittekken x iḥenjiren d imeẓẓyanen, xmi ggamen deg ij n wemkan am Kafernaḥum, rid nsen d min ɣa ccen nitnin, rid nsen ad qqimen ddren, xelli ɛad d tɣuri ad ɣren.

Tarezzut x mana ḥsen. 

Zayn yerwel zi taddart n baba-s d yemma-s, yufa abeḥrur n Raḥil a deg-s yeffar, Raḥil nettat d tamenneɛruqt di Lubnan bla lekwaɣeḍ, la d nettat tettek x-as amen tettek x Zayn. Zayen yedwel aked Raḥil d familiya, ggin fus deg ufus, mani nẓerr aṭṭay n taycitin i daneɣ ittejjan nettamen di tewdaniyt, nettamen belli ɛad tayri d lxir llan. 

Ibriden n Bayrut i xeyyḍen Zayn d Raḥil, deg-sen aṭṭas n ibuda d ibeddura. Yemmal-aneɣ zeg-s ufilem, tidet n min ittekken x iḥenjiren ittɛicen di zzenqet. D min ixessa ad ggen marra maḥend a x-asen dd-taweḍ tmeddit a ten-dd yuffu ddren wer mmuten. 

Waxxa di marra anict uya uxiyyeq, din tiwlafin n usitem d layas, i daneɣ ittejjan waxxa amenni zi twalat ɣer twalat nesseɣlay aɛebbuz-nni n uxiyyeq i ɣer-neɣ di tmijja.

Ij n tebrat tetteqqes 

Kafernaḥum aṭṭas n tebratin i deg-s, iḥnjiren itteddren di barra, tarwa s zzyada, lemlak n tḥenjirin d timeẓyanin s uɣil. Afilem-a ittekkes taqcurt x ij n tidet tedder-itt Bayrut, ddren-tet aṭṭas n tneddam n tmura yellan ɛad di beddu n tyumi. 

Capernaum d alaɣi i pulitik, i wegdud, ula i neccin, maḥend a nerr taynit i min daneɣ-dd-yunnḍen d axiyyeq, a nfaq, a nesfaq ayawya..

Aneggar n wawal 

Kafernaum d ij n ufilem issenhezza wi deg-s ɣa yeffurjen,yessawaḍ aṭṭas n tebratin s ij n yiles (lluɣa) tehwen. Nlemmed zeg-s ula i yixef-nneɣ, belli iyya ma ad yendel ṭṭlam, lebda din ij n teftilt n layas treqq, d asitem n ij n tiwecca yecna. 

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt