18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Jar ILFU d Arrif: Taqessist Tarifit i yeḥḍaren din s tniɣt n Beɣdad Lmesbaḥi

ILFU d ijjen ufistival n tsekla d usefru, cerrken dag-s kter zi 1000 n uzlawi, yeḥḍar dag-s uzlawi Arifi Beɣdad Lmesbaḥi s ict tqessist umi yegga azwel “amsafaḍ”. Ta d tira-nnes i d-issekk i Tifray.

Tira: Baghdad el Mesbahe

Deg usenti n wemwan ittsenta akid-s weṭṭu n tefray n tseklutin ict awarni tenneɣni. Tibratin n leqned ggurent-id am leqneḍ n tseklutin i ɣa yemsafaḍen x tefray-nsent. Amsafaḍ mamec ma yegga day-s tiqqest am tiqqest umetluɛ i yejjin tammurt-nnes. 

S ij n tiṭṭ neqqar ineɣmisen i d-ittawḍen x yenni i d-yenyin di tɣarruba i d-ittawḍen ɣer ujemmaḍ-a.

Deg uneɣmis am wa wer ittif uterras ad ifreḥ ura ad ixeyyeq. Nefreḥ umi i d-xeccen ddren, nxeyyeq umi jjin tammurt tettmetta.

200 deg wass-a, 100 iḍennaṭ, 50 far-idennaṭ, hi tiwecca mecḥal i d ɣa ixeccen? Wi din ɣa yeqqim? Mamec llan yinni yeqqimen ɣer deffar? Ma ttrajan tawalat-nsen, ma xsen ad qqimen waha. Ag iseqsan-a marra, ttesliɣ i yij n tmijja tettlaɣa-d xaf-i. Zi Arrif di twengimt-inu ɣer temdint n Haarlem ṣareɣ beddeɣ x tnayen n iḍaren amacnaw aṣari-nni i tteggen iḥudriyen xmi i d-neṭṭwen zeg uɣarrabu. Aqa-ayi deg ufistival ILFU i di cerrcen 1000 n izlawiyen. Urar-a n usefru ad ittwagg deg wussan i d-yusin deg waṭṭas n tneddam n Hulanda. Ass wis tnayen di temdint-inu.

Beddeɣ x tsunta xzareɣ deg inewjiwen i d-yusin wer ttwiliɣ ḥedd yerwes day-i.

“Nec qqaren-ayi Baghdad el Mesbahe uriɣ asefru-ya s Trifit ad t-id-ɣreɣ s Trifit” i dasen-nniɣ uca ɣriɣ asefru-ya:

Awal n wezlawi Arifi, Beɣdad Lmesbaḥi di Haarlem.

Amsafaḍ

Jj-ayi a ɣer-m d-dewleɣ

Nec ɛad wer zzay-m sxiɣ

Umi uyureɣ wer d-dwileɣ

D ussan i day-i yugin, ussan sḍemɛen-ayi

Maca tyacit teqqim tettjarra day-i

Msafaḍeɣ x yixf-inu, Jjiɣ-cem turjid-ayi.

Ggiɣ-am lɛar ha ḥuctllah

Ffeɣ-d ɣer wazzarg, yekfa-am zeg uraji

Rezzuɣ ad am-iniɣ min day-i wer yettwanni

Ad am-iniɣ mayemmi i wciɣ i lefyafi

Mekul aseggʷas rennyeɣ-d ɣer-s wenneɣni 

Luxa umi xaf-i d xedlen wussan, zzat-m tufid-ayi

Ɣzareɣ-am di tiṭṭawin ma ttwalant-ayi.

Ẓriɣ day-m ca n ddegg min wer ẓriɣ zi melmi

Ttwaliɣ day-m tiɣufawin d weswingem n temẓi

Mmeksent-am tzemmar qqnen cem ɣer tgigʷdi.

Ma ad xaf-i d-terred mayemmi niɣ ad am-iniɣ nec minumi

Min dam-ggiɣ txeyyqed xef-i?

Usiɣ-d ad swiziɣ uffuɣ-d nec da weḥdi

Min day-m! am uɣeddu, am uẓru, marra yemmeysi

Ticti s uburres wtiɣ-t ggiɣ day-m imi

Usiɣ-d ad x-am msafaḍeɣ

Ad am-iniɣ surf-ayi, 

Nec wer cem-tettuɣ, cem mala texsed ttu-ayi.

Eysi ifassen ɣer ujenna, 

Ini xafi uct, uct ay Rebbi 

Seqsa xaf-i Tanit d Buya ma rḍant xaf-i

Inadan d imuttan ad ten-ddzeɣ d awalen

Ad ten-eysiɣ s ufafi.

Ad cukkeɣ deg wayel, ad ɛefseɣ s umarri

Ad tetlaɛ ad weddreɣ 

Ad x-am rzuɣ manima 

atax ad cem afeɣ zzat-i.

Syuriɣ s uqadi uca dewleɣ ɣer uraq-inu.

Inewjiwen wtin deg fus nnan-ayi asfru-nnec yecna, waxxa wer ssinen minxef yessawal, uca sseɣden.

Nec ɛad aqa-ayi di Arrif, ttxarrseɣ deg iḥudriyyen-nni i d-yuyuren. Min ɣa ggent tiḥudriyyin-nni i din yeqqimen?

Timaynutin

Fser-itt