25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Izegnan zeg isefra n Fernando Pessoa

Asuɣel: Yassmina El Jouari 
isefra n Fernando Pessoa zeg udlis n " Le gardeur de troupeaux et les autres poèmes d’Alberto Caeiro avec Poésies d'Alvaro de Campos" 

Lxezrat-inu timezdagin amecnaw tanewwact ulili.

Nnumeɣ ggureɣ deg iburad,

Xezzreɣ x ufusi d uẓelmaḍ,

Ula ɣer deffer ca n imuren…

Uca min ẓarreɣ mkul tazmezt

D ijj n ḥajet wer tt-ẓriɣ qbel,

Ssneɣ mamec i das ɣer uceɣ ixef-inu merra xminni i tt-ẓerreɣ.

Uca ttaciɣ s ubelleg-nni

I zi ittaca uḥenjir xminni i d-ixelleq,

Ttaciɣ belli xellqeɣ-d di mkul tazmezt

Deg umaḍal-a ittbeddalen lebda…

Ttamneɣ s umaḍal-a ameknaw mamec i ttamneɣ s tnewwact n ɣedjumrar,

Minzi ttwaliɣ-tt. Maca wer dag-s ttxarrseɣ ca

Minzi axarres wer yelli ca d tigzi…

Amaḍal yella maci ḥuma ad dag-s nxarres

(Ad txarrsed ixes ad yini belli thelked zi tiṭṭawin-nnec)

Amaḍal yella ḥuma ad dag-s nexzer

Uca a t-neksi mamec yella…

Wer ɣer-i ca tafilusuft : maca ɣer-i taycit…

Uca mala ssiwleɣ x tmust, maci

    minzi ssneɣ-tt,

Maca minzi ttexseɣ-tt, uca zi minzi tt-ttexseɣ

Wenni ittexsen wer issin ca min ittxes,

Niɣ mayemmi i tt-ittxes, niɣ min ixes ad tini

            tayri.

Tayri, d tamesla,

Uca tamesla, d maci d axarres

**

Mala rezzun ad ɣer-i yili ijjen tmistikit

Aqqa-tt ɣer-i.

Nec d amistiki, maca s arrimet-inu waha.

Minzi iman-inu ameẓẓyan, wer ittxarres.

Tamistikit-inu, aqqa-tt ɣer-i minzi wer xseɣ tussna.

Ad iliɣ, bla ad xarrseɣ di tudert.

Nec wer ssineɣ ca min teɛna tamust: maca ttɣennjeɣ-tt.

Ttiɛiceɣ x ijjen tsawent

Deg ijjen uxxam ibeyyeḍ s jjir

D aweḥdani,

Uca d wa i yellan d “nnec”.

**

Ass-a ɣriɣ tnayen n tewriqin

Zeg udlis n ijjen umedyaz d amistiki,

Uca ḍeḥkeɣ ijjen tḍeḥḥakt tegga am imeṭṭawen.

Imedyazen imistikiyen d ifilusufiten

   helken,

Ifilusufiten, d irgazen d ibuhaliyen.

Minzi imedyazen imistikiyen qqaren belli tinewwacin ɣer-sent

    taycit

Iẓra ɣer-sen iman

Iɣezran ttberraden s tfawt n tziri.

Maca tinewwacin, mala ttuɣa ɣer-sent taycit, wer ttilint ca

  d tinewwacin,

Maca d iwdan ;

Uca mli iẓra ɣer-sen iman, ataf tili

Ddren ;

Imli iɣezran ttberraden s tfawt n tziri,

Tili dḥan d argazen helken.

Ixessa ad nettu min ɛnant tinewwacin, d iẓra,

d iɣezran,

Ḥuma ad nessiwel x taycit.

Wenni issawalen x iman n iẓra, d tinewwacin,

D iɣezran,

Issawal x ixef-nnes d uxarres-nnes

iferɣen.

Ad tqada-ac a Rebbi wami iẓra d iẓra waha

Iɣezran d iɣezran waha

Tinewwacin d tinewwacin.

Necc ttariɣ isefra-inu

Uca ferḥeɣ zzay-sen,

Minzi ssneɣ tamust

zi berra ;

Wer tt-ssneɣ ca zi ɣer daxel-nnes

Minzi tamust wer ɣer-s ca adaxel

Niɣ ataf wer telli ca d tamust.

**

« Azul, x-ak ay ameksa,

Yellan x tma  n webrid,

Min dac-yeqqar usemmiḍ xminni ittsuḍa ? »

« Yeqqar-ayi belli netta d asemmiḍ, belli ittsuḍ,

Belli issuḍ qbel

Belli ad issuḍ ɛad.

I cekk, min dac-yeqqar ? »

« Yeqqar-ayi ktar zi degg-a s waṭṭas.

Yessawal-ayi x waṭṭas n tmeslayin-nneɣnit,

X min iruḥen, x uẓuyyet,

X tmeslayin-nneɣnit i wer llint ca. »

« Zixenta cekk wer teslid ɛemmers asemmiḍ yessuḍ.

Minzi asemmiḍ wer issiwil ɣir x usemmiḍ.

Min tettslid d axarriq waha,

Uca axarriq aqa-t day-k ɣer daxel.»

**

D uqrir

Mala neẓra tnayen n ticujjura ttawyent, zeg wayawya.

Beddent ict zati i tenneɣnit.

Ɣari, axarres d tira, d tnayen n tmeslayin n tmust, am ukulur n

tnewwact

Ɣir necc wer tteggeɣ ca ca n lxedmet tecna

Minzi wer ɣar-i ca tcuni n takucant

Necc rray-inu yehwen, necc lliɣ mamec i d-ttbaniɣ zi berra.

Necc xezzreɣ uca ttaciɣ.

Am mamec i d-tazzlen waman

zi tsawent

Acewwaf-inu d tamust am tnukkra n

waḍu.

**

Mala beddent tmeslayin, d wenni illan d lmewt.

Mala beddent i neccin

D wenni illan lmewt-nneɣ.

Xmi i ɣa temmet tacejjart-in, tameẓẓyant

Ad teksi akid-s ijj n cwayt zi tudert-inu.

Di marra min xemmeɣ jjiɣ day-s ijj n cwayt zzay-i,

Marra min ẓriɣ, uca iruḥ,

Iruḥ akid-s ijj n cwayt zzay-i.

Leɛqel-inu wer isemfraq ca jer min zriɣ d min ttuɣa lliɣ.

**

Immers-d ukulur amerɣiɣɣed x teynart-inu,

Yeṭṭes ucewwaf n uḥenjer-ni i weḍḍreɣ

Aqemmum-inu wer yeqqim isbeḥ i wsuden,

Mala ttuɣa ɛad tertexsed-ayi, xayellah s tayri-nni,

sbedd zzay-s.

Niɣ ad ayi-teɣdad ag ixf-inu.

**

Ttexseɣ tinewwacin n tebḥirt n Adonis

Wah, a Lidya, ttexseɣ tinewwacin-nni,

iɛeddun s unexḍaf.

Ittmettan deg ijj n was,

Zi minzi ɣer-s tfawt i lebda.

Xelleqent ɣer awerni i ma ad tgeɛɛed tfuct,

Ttmettant qbel ma ad ikemmel Apollo ufuɣ-nnes.

Ejj ad tili tudrrt-nneɣ ula d nettat, d ijj n wass waha,

Ejj-aneɣ ad nettu s neɛmada, A Lidya, belli tudert-nneɣ taquḍaḍt.

Itizzal-as llilet, iḍeffari-tt llilet.

**

Yefsus, yefsus, yefsus aṭṭas,

Ijj usemmiḍ yefsus aṭṭas yeɛdu

uca iruḥ, i lebda yefsus aṭṭas ;

wer sineɣ, necc, min ttxarraseɣ

Wer rezzuɣ ca ad t-ssneɣ.

**

Necc d ameksa.

Tḥimmart, d axarres-inu

Axarres-inu ma, d taycit.

Ttxarseɣ s tiṭṭawin d imejjan

S ifassen d iḍaren

S wenzar d uqemmum.

Axarres di tnewwact, ixes ad yini: ad tt-tẓred, ad tt-tcemmed

ad tecced ijj n lxuḍret, ixes ad yini: ad zzay-s tacid.

Zi minzi deg wass-nni iḥman

Ttaciɣ xeyqeɣ ad aciɣ aṭṭas,

Teẓeɣ x warbiɛ,

Teqqneɣ tiṭṭawin isḥarraqen,

Ttaciɣ belli arrimet-inu marra tezzer x tilawt,

Ssneɣ Tidett uca ferḥeɣ.

Timaynutin

Fser-itt