23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Isuraf d imeẓẓyanen ac/m- ɛawnen ɣer ubeddel n leɛwayed-nnwem/t tiɛeffanin

La texsed ad tesnqed zi seḥḥet-nnec, texsed ad tegged arryaḍa, texsed ad tecced ca n macca tneffeɛ niɣ trezzud ad tenḍared ddexxan?. Marra imezran-a wer nzemmer ad ɣer-sen naweḍ ɣir mala nekkes ca n leɛwayed d tiɛeffanin nettegg-itent. Wer daneɣ-ttejjin ca ad tent-negg. Waxxa tili neccin nxes zeɛma ad yili ubeddel di tudert-nneɣ.

Mala trezzud ad tekksed leɛwayed-nnec/m tiɛeffanin manaya axmi ttɛawaded tettprugramid adji ḥuma ad txelqed leɛwayed-nniḍen d tisebḥanin ad d-asent aked min trezzud cek i yexf-nnec.

Mala texsed ad tebbdeld ixef-nnec, ɣer-k ijjen leɛdu waha : d ccek s ixef-nnec. Nnefs-nnec d nettat i cek ɣa yerẓen, ad ac-teqḍeɛ layas di min texsed ad tegged. S uya ixess ulabudda ad tɛawded aprugrami i nnefs-nnec d wadji-nnec qbel ma a nemmutti ɣer usurif nniḍen xmi ɣa texsed ad tawḍed ɣer min texsed.

Maḥend ad tegged manaya, din tlata n isuraf :

Amezwaru : Ad tfaqqed. Wah, ixess-ac ad teqqimed lebda tfaqqed aked ixef-nnec. Ad teḥḍid timegga-nnec, xenni ad teqqimed tettmseqsid : « min tteggeɣ nec ?, Mayemmi tteggeɣ ammu ? » Manaya d ac-iwwec ijjen tmuɣri d tmiriwet x umsurruf-nnec.

Wis tnayen : Ma manaya yecna niɣ wer yeḥḥli ? Awerni xmi ɣa neḥḍa ixef-nneɣ, ixess-aɣ a nessen ma min nettegg d asebḥan niɣ d aɛeffan ? Ma amsurruf-nneɣ i nettegg lexxu ad aneɣ-iɛawen a naweḍ ɣer mayen nxes ma lla?.

Wis tlata : Ḍfer leɛwayed nniḍen : Ass i di ɣa nsettef mamec ggint leɛwayed-nneɣ, ixess-aneɣ ad nsaqar leɛwayed nniḍen maḥend a nrebba nnefs-nneɣ, tameslayt-a tanita tettetter cwayt n jjehd. Focus Ijjen usit d aliman iqqar wer dag-s walu mala nura ca n tira qqnent ɣer umsurruf-nneɣ amaynu. Mala nxes a nesbedd a necc ca n macca wer daneɣ-tneffeɛ, wer dag-s walu mala turid ijjen tewriqt x nnibira ad aneɣ-tesfekker ila neccin ixess wer nettet bu macca-nni.

Asit aliman Focus yeqqar belli arrutin d wenni i daneɣ-ittejjan a nefcel, arrutin qqarent xminni nḍeffer tabridt d icten di tudert d lxedmet. Aya ittejja adji-nneɣ wer ittekritiki ca tabridt-nneɣ i zi nettemsurruf. Minzi nettmsurruf alaḥsab ɛada, s uya mala nbeddel anaw (type) n tudert-nneɣ, aya ad yejj adji ḥuma ad ismqudda tudert-nneɣ mamec i tt-ttuɣa aked mamec tedwel.

Waxxa abeddel n ɛada taɛeffant itteḥwaja cwayt n lweqt d tazemmar. Maca ad ɣer-s tawḍed. Alaḥsab tasdawit n “University College London” aya izemmer ad yaweḍ ar settin n wussan ḥuma ad tegged ijjen arrutin d amaynu. S uya jj-icek zi qil uqal mala txesed ad tenḍared ddexxan, ad tsneqsed zi seḥḥet-nnec niɣ ad tegged ca n arrijim, ɛewwel x-as, ad tewḍed ad tawḍed.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt