23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ispuniya bdan ttekksen ajellid zeg izubaq d izuray

Tafrist n Juan Carlos

Bdan ca n ibilajen di Spanya ttekksen tifrisin (statues) n ujellid i yezwaren Juan Carlos zeg izubaq d izuray-nnsen. Minzi qqaren ila ajellid-a igga ifassen-nnes deg ixbac. Di lweqt mani tanbaḍt Taspanyut teqqar aked ujellid Felipe ijjen wezref (lqanun) i ɣa issurgnen (ineḍḍmen) lxedmet n tjelda (monarchie) d ayt bab n lwacun-nnes d man-tt marka n ḥettu i dasen ɣa immewcen.

Di min yeɛdan aṭṭas n ibilajen ssemɣaren s ujellid Juan Carlos. Minzi igga fus-nnes deg umutti adimukrat zegga immut ujiniral Francesco Franco. Zeg wudmawen n usemɣar-a nettaf umi iwcin isem-nnes i ca n izubaq d izuray deg ibilajen d tneddam tispuniya.

Deg yeyyar-a, yenna José Maria González amɣar n temdint n Cadix i yebdan di tikkest n tefrisin n ujellid-a. Yenna Aqqa ajellid-a wer istahell ad yeqqim isem-nnes x izubaq n Cadix minzi igga ifassen-nnes di tukkerḍa n wagla n ddewla. Yerni yenna : « Tazreft (justice) yiḍ-a aqqat tettfitcar ddwasa n tukkerḍa n ujellid-a. Hi xenni min ɣa nini neccin i Ispuniya mala seqsan-aneɣ x mayemmi ɛad izubaq-nneɣ kessin isem-nnes ? ». Iḍennaḍ, usin-d ca n ixeddamen kksen tafrist n Juan Carlos. Beddlen isem n uzabuq ɣer ijjen nniḍen d amaynu. Isem i das-ggin « azabuq n seḥḥet tamatut », d asemɣar i ifirmiruten d iḍbiben ixeddmen di spiṭar amatu kunṭra i ayt klinikat.

Timaynutin

Fser-itt