23.1 C
Nador
Jjemɛa 14 Yunyu 2024

Iseɣḍel n wussan, taqessist n Mimun Amsebrid

Deɣya neggam

Deɣya nettaweḍ

Deɣya nettweṭṭa :

Ur tettssned mermi negma

Mermi niweḍ

Ula mermi nuwḍa !

Ur nessecci

Ur netteg mezri

Nisslaw, nezli

Ur day-neɣ tamment

Ula d aɣi.

Nettmenḍar, ttawyen-aneɣ deg iḍaren

Ur ɣar-neɣ d ttbeddin

Ur day-neɣ sekkwḍen.

Tamurt tessu s iseɣḍel –

Wi day-s t ɣa yawyen ?!

Temmut day-neɣ tudert

Zegga i d-neɣmi tuɣa-aneɣ tyarzawt

Neggwed asemmiḍ

Neggwed tfuct

Neggwed anẓar

Deg ijjen wawal :

Neggwed tudert …

D mayen tettettar !

Tudert ur telli d macca d tisessi,

Tudert ur telli d iḍes d tnekri,

Tudert ur telli d sers-ksi.

Ur telli d uraren

D waṭṭan d ugenfi.

Ur telli d arrawen

D tmɣart deg ulectu.

Tudert d amenɣi

Aked tallest d useɣdi,

D arẓam n tiṭṭawin

S uswaḍ issecmaḍen

Ixemrawen s useqsi.

S mayen qqazen n tiggaz

Di arrimet n wussan

I zi ttwassnen yiwdan,              

Ittwassen may llan.

Mimun Amsebrid, 26/09/2002

Timaynutin

Fser-itt