21.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Imetlaɛ d NL Mundo: D ijjen tlulluct i dd-iɣemiyen x tnayen n ibuda

Drust xminni i dayi-ittejja ca n uɣennij a das-ɛawdeɣ sḥessiɣ-as aṭṭas n twalatin. D aya i tegga « Tlulluct ibuda » di buḥbel-inu.

Drust ɛawed, xminni tettafed iɣennijen smunan tnayen n yilsawen, msebḍan ; Tmaziɣt d Tespanyut. D aya, i tegga taseḍma n Itri, d manaya i yeggin Imetlaɛ ɛawed aked tseḍma n NL Mundo.

Aɣennij-a, urid ismun tnayen n yelsawen waha, maca ismun akid-s tnayen n tussniwin jar-asent lebḥer waha. Mladasent maca mlaggʷajent di twalat d ijten. Mladasent di tejyugrafit, zi tma ɣer tenniḍen. Maca mlaggʷajent di tussna n kul icten zzag-sent.

Jar-aneɣ-dd d Spaniya, iyezzimen lebda qa ssendafen melmi mma immut ḥedd iɛizz s uxenzir. Nettfekker-dd arrhaj i issuysen x yidurar, x taliwin n waman i nsses.

Tnayen n tmewwa, mlaggʷajent s ijjen netteḥsab-it d « Arumi », d « Aspanyu Bu tneqqitc ». Aked nitni ssiha, qqaren x-aneɣ « D Muru », « Muru umi i nettekkes imeẓẓuɣen ».

Jar iyezzimen, idammen, arrhaj, ixenziren, imesksiten, imenɣan… Teɣmi-dd ijjen tlulluct, ɣennjen-t Imetlaɛ d NL Mundo s waṭṭas n tcuni d tiɣist.

Aɣennij-a ittejja-ayi qqareɣ tiqessisin n Miguel Hernandez i yura x « lebsel i yeggin am wejris » s ca n lxezrat-nneɣni. Amenni i qqareɣ ula i Machado d  Lurka d inniḍen. Itejja-ayi ttqasiɣ binu Andalus amiẓiḍ, s ijj n uqasi-nniḍen.

Aɣennij-a ad yejj ajjar-nneɣ ad d-yas ad ibeḥḥer di Tcarrana d Cala Blanca, ad icc sserdin n Lḥusima, ad isu atay s nneɛneɛ n Tfarsit.  

S uɣennij-a wa, ataɣ ad yejj imezdaɣ n tnayen-a n tmewwa ad ɛawden ad fekkren deg umezruy i ten-ismunen. Ad fekkren deg igelwan n tussna i iɛelmen. Ad sxedmen tussna-nnsen d lqenḍret n wemsawaḍ d tiddukla.

Wa d asitem. Ar din, awi-dd a nɣebba beɛda « Tlulluct ibuda ».

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt