24.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar ittwaggen di tmurt n Qaṭar.

Lezzayer tiweḍ ɣer umeggaru zegga terna Qaṭar, d Tunes ɛawed terna Maser. Tnayen-a n tseḍmiwin ad irarent jar-asent ass n 18 zi Dujenbir.

Acrak n tmura n Ẓelmeḍ n Tefrikt, iḍfar-it ijjen ukritiki d ameqqran, aṭṭas n tmesmunin sekkent tibratin ɣer FIFA, ttlaɣant maḥend ad ittwasbedd umḥizwar-a ibedden x ijjen ddsas n arrasa.

Tabrat i sekkent timesmunin zi Lmuɣrib, Lezzayer, Tunes ula d Maser.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt