21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Imassen n « Social Media » .. Ad tebbuhlyed xmi ɣa teɣred manaya

Deg uneqqis wanita iggur a nessen aṭṭas n istatistiken i yeqqnen ɣer social media. Imken nnumrawat-a i da ɣa newwec ad aneɣ-jjen a nɛawed lxezrat-nneɣ di mamec nessexdam ddegg-a n imassen i daneɣ-ittacren tiseɛɛatin zeg wussan-nneɣ s ijjen tebridt wer zzag-s nettici ila ad yedwel d tidet.

Istatistiken s umata

Maḥend a nari aneqqis-a wa, nbedd x tlata n taliwin, d amezwaru d « data reportal » d « Status brew » d « broaband search ». Istatistiken n tala tamezwarut d jjdid ɛad, minzi ttɛeqqaben ɣer Yulyuz n useggas-a wa, mani istatistiken n tala tis snat ttɛeqqaben ɣer Mars n useggas-a zeg useggas-a. Ḥaca, tala tis tlata, qqaren qa n useggas-a maca wer dd-ggin ca man char nican.

 • Azgen n imezdaɣ n umaḍal lexxu, ittakkʷaḍen ɣer 7.87 melyar, sxeddamen imassen n Social media
 • 4.80 melyar deg umaḍal sxedmen internit ar Yulyuz n 2021. Ittsemma danita mmernin 316 n imelyunen (7.3%) x nnumru i ttuɣa yellan azzɣat di lweqt-a s ixef-nnes. Lux ttakkʷaḍen ar 60.9% zeg imezdaɣ n dduniyt.
 • 4.48 melyar n yewdan sxeddamen imassen n social media (alaḥsab istatistiken n yulyuz 2021), lux inni isxeddamen social media ttakkʷaḍen ar 56.8% zeg imezdaɣ n umaḍal.
 • 520 melyun d jjdid i dd-immernin bac ad sxedmen social media zeg useggas i yeɛdan.
 • Nnumrawat-a xsen ad inin ila 9 n yewdan zi 10, sxeddamen imassen n social media kul cher.
 • Kul bnadem ɣer-s tesɛa n leḥsabat deg imassen msebḍan.
 • Kul bnadem isxeddam mala walu 6.6 n imassen msebḍan n social media, ittekk tnayen n tseɛɛatin d uzgen d netta isxeddam ddegg-a n imassen n social media kul ass
 • 91% zzag-sen ttkuniktan-dd zi ttilifuwat-nnsen.
 • Mala nekker nessen ila iwdan teṭṭsen jar sebɛa d tmenya n tseɛɛatin kul nnhar, danita nettaf ila 15% n tudert-nnec i tfaqqed, tessɛeddi-tt deg imassen n wemsawaḍ.
 • Amaḍal amen yekmel ittekk 10 n melyar n tseɛɛatin d netta isxeddam imassen n social media. Manaya ixes ad yini 1.2 melyun n useggas zeg wami llan iwdan.

Nnumrawat n Insexdamen

Danita yeggur a newwec nnumrawat n insexdamen imeggayen kul char deg imassen n social media alaḥsab istatistiken n 18 yulyuz 2021 :

 • Facebook : 2.85 melyar n unsexdam kul cher
 • Youtube : 2.29 melyar n unsexdam kul cher
 • Whatsapp : 2.00 melyar n unsexdam kul char
 • Intstagram : 1.38 n melyar n unsexdam kul char
 • Facebook Messanger : 1.30 melyar n unsexdam kul char.
 • Tik tok : 732 melyun n unsexdam kul char
 • Telegram : 550 melyun unsexdam kul char
 • Snap Chat : 514 melyun n unsexdam kul char
 • Pinterest : 478 melyun n unsexdam kul char
 • Tiwter : 397 melyun n unsexdam kul char
 • We Chat : (igga ameknaw Whatsapp sxeddamen-t Icinwiyen) 1.24 melyar n unsexdam kul char
 • Sina Wibu (Igga ameknaw Twiter sxeddamen-t Icninwiyen) 530 melyun unsexdam kul char
 • Kyu Kyu (igga ameknaw Messanger sxeddamen-t Icinwiyen) 606 melyun n unsexdam kul char

Istatistiken n Facebook 2021

 • umi dag-s 2.85 n unsexdam, ittwaḥsab Facebook netta i yellan d agellid n imassen n social media.
 • Facebook d asit wis tlata ɣer ttadfen iwdan awerni Google d Youtube.
 • D App wis tnayen i dd-sekkʷan aṭṭas iwdan x tilifunat-nnsen. Messanger ittas-d wis sebɛa.
 • Lhind d ddewla tameqqrant i sxeddamen imezdaɣ-nnes Facebook ; 230 melyun i dag-s ittkunikṭan.
 • 35 n tminutin i yettekken insexdamen n Facebook kul ass.
 • Di cchar, kul ijjen ittegg 12 n laykat, mamec ittkumunṭa rebɛa n twalatin.
 • Ansexdam n Facebook itteklika x 12 ussusen n arriklam.

Istatistiken n Youtube 2021

 • Ttfurrujen insexdamen di 500 melyar n uvidyu x Youtube ; ttɣasṭaren dag-s melyar n tseɛɛatin n ividyawen n Youtube kul nnhar.
 • 400 n tseɛɛatin n uvidyu i sgeɛɛaden di Youtube kul tminut.
 • 1.3 melyar n midden sxeddamen Youtube kul twalat.
 • insexdamen n Youtube ttekken-dd dag-s 40 n tminutin kul ass.

Istatistiken n Instagram 2021

 • 1.38 melyar n midden isxeddamen Instagram.
 • 500 melyun zzag-s ig ittadfen kul ass.
 • 23% zzag-sen ig ittfaɛalen aked ifuṭuten mala nesmqudda-t aked Facebook.
 • 70% n insexdamen n Instagram rezzun x titrit-nni n tsebbabt
 • 130 melyun zeg inni isxeddamen instagram tteklikan x arriklam.
 • Ayt instagram ttɣasṭaren dag-s azgen n tseɛɛet kul ass

Imassen n Social media d tala n ineɣmisen ?

di ca n istatistiken d imaḍlanen ; ha aqqa yenni i yeqqaren qa sxeddamen social media bac ad ssnen min ittuqiɛen deg umaḍal :

 • Facebook 44%
 • Youtube 29%
 • Whatsapp 23%
 • Instagram 23%
 • Twiter 15%
 • Messanger 12%
 • Telegram 6%
 • Tiktok 4%
 • Linked in 4%
 • Snap chat 2%

tala: Aljazeera

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt