18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

ILES D SSELƐET

Khalid Bouyaala

ILES D SSELƐET
Yura-t : khalid BOUYAALA

Iles niɣ tutlayt, temsar-as am yijj n sselɛet di ssuq, xmi i x-as ttemḥizwiren yewdan maḥend a tt-sɣen, tettili tecneɛ ; xmi yettmetta ssuq ula d sselɛett tettebxis. Sselɛet-a mecḥal mma tneffeɛ ktar yettmarni wazal-nnes (lqima-nnes). Malla tesɣid ṭṭumubin teggur mliḥ, ttett drus n lisanes, deg-s tesmeḍ, leḥmu, lirbag… wer yelli am yicten wer day-s walu.

Ilesawen kif kif, xmi ɣer-k ijj n yiles tzemmared a zeg-s tegged kulci, a zeg-s teɣred, a zeg-s txedmed… ittili ɣer-s uraq-nnes ktar zeg yinneɣni. Malla teṭfed-dd ijjen yeɣra taglinzit, issawal-itt izemmar ad yegg min ixes s tusna-nnes minzi d ijj n yiles n tettiknulujit, n wamfurmatik… wer yelli am yijjen issen tawuluft, d amedya (exemple), wer zeg-s izemmar ad iɛdu amsawal di lwacun-nnes di Ssinigal.
Sselɛet xmi nettaf wer tettmenzi, neddakkal ɣer waṭṭas n tenḥisiyyin bac a tt-nezzenz. Zi tenḥisiyyin-a : Acenneɛ (la pub), aɣḍal di ttaman d usemɣar zi sselɛet tanamurt (tenni n tmurt)… S manaya nettaf tidewlatin ttɛeccarent merra min dd-yettasen zi berra.

Ilesawen ula d nitni nzemmar a sen-nessemɣar di ccan am sselɛet. Maca wi zemmaren ad yessemɣar deg wazal (lqima) n tutlayt illa ayt bab-nnes. (Am mamec tteggen ikaṭlanen di tseddawit tuṭunumit n Kaṭalunya, nettaf aṭṭas d imeḥdaren ttagin-asen iselmaden-nsen a ten-qeblen maḥend ad ggen ddukturat-nsen s tkastiyanut…)

Neccin imaziɣen di Arrif niɣ di Tmezɣa ammen tekmel, ar melmi ɣa neqqim nessawal s yiles uḥewwas nettraja a daneɣ-yewc min yellan aqqa-t ɣer-neɣ ?
Melmi ɣa nessen illa aqqa d neccin weḥḥed-neɣ i yzemren a nessemɣar zeg iles-nneɣ ?

Timaynutin

Fser-itt

Previous article
Next article