33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ijjen temɣart zi Benṭeyyeb temmut s kuruna

Le Rifain

Yeffeɣ-as buḥbel i yijjen temɣart zi Benṭeyyeb, di spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur, zegga i tt-yelqef ubirus n “covid-19”.

Tamɣart-a ttuɣa tehlek aṭṭas, ttuɣa tettraḥ zi Benṭeyyeb al Miḍar ḥuma ad tseffa idammen, deg yijjen spiṭar bnan-t lmuḥsinin, wer das-teggi ddewla ula d aḍbib i dinni ɣa ixedmen, manaya ɛlaḥsab min dd-yusin di tzemmemt n B.L di facebook.

Yemmerni x-as lḥal zegga i tt-yelqef ubirus-a n kuruna. wer din min tekka, uca temmut.

D nettat i yellan d tamezwarut i ittmettan s kuruna di temdint n Nnaḍur.

Timaynutin

Fser-itt