26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen.

Fabrika-ya tettegg aṭṭas n yemxumbal i seḥḥet n imezdaɣ d iḥenjiren imeẓẓyanen.

Fabrika min xef tenna Nadorcity ila tettwagg dinni amenni waha di ddcar, d tenni iɛernen imezdaɣ a x-as sɣuyyen bac ad kksen leḍruriyet-nnes x seḥḥet n yemzdaɣ d twennaḍt.

Imezdaɣ iwwḍen ad ggen ijjen ubeddi, wami sbedden ijjen texzamt, awern-as usin-d ijadarmiyen d lqayed bac ad asen-kksen taxzamt-nni.

Tettren imezdaɣ n ddcar n “Tcumbira” imḍebbren bac a x-asen kksen leḍruriyet; zegga ttuɣa tettwagg fabrika ijemmɛen plastik, uca sfessayen-t, min itteggen aṭṭas n yemxumbal s ikemmuḍen-nni.

Min ittejjan imezdaɣ d tarwa-nnsen ttcemman ddexxan-nni n plastik i dasen-itteggen imxumbal d imeqqranen di seḥḥet.

Tnayen iseggusa zi mani tamesmunt n “Itri” tettegg tizemmar bac ad tettwakkes fabrika-ya maca walu, sekken ijjen ucetki ɣer Lɛamil n Nnaḍur, bla ma ad ibeddel walu.

Fabrika ittreddajen sseḥḥet n imezdaɣ, thekkwa x twennaḍt d tikulujit n ddcar-a i yudsen i lɣabet, imḍebbren ar lux ɛad wer ggin walu bac ad ksin seḥḥet n imezdaɣ s taynit.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt