19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Ij n temɣart ufin-tt pulisiyya itwakkes‑as uzellif awarni umi dasen‑ilaɣa memis.

Ɛebdessamad Zaryuḥi:

Lxecbet n tamɣart i ila ɣer yella 77 n issegusa tettwaf di taddart-nnes ɣer tmeddit n 13 ktuber 2021, di temdint um qqaren Agde i yudsen Montpellier. Nann pulisiyya ila tamsart-a wer teqqin ca ɣer tmegga n tirurist. 

Di tmeddit n larbeɛ ɣer 22h, ruḥen ipulisen ɣer taddart n temɣart-a. Mmis imsawaḍ aked plulisiyya minzi wer ittesli i lḥes-ness.

Nurmal ila mmis issawal mkul ass aked yemas di ttilifun. Mmis igga kamera i zi yettwala taddart n yemmas. Umi ixzer di tliviziun yerra taynit ila tɛiccewt n jjerda texxartel aṭṭas, ɛawed axmi yettwala ca n taddut di tmurt. Umi yeẓra manaya inexleɛ uca yegga ttilifun s tazzla i pulisiyya, Pulisiyya nnan‑as ila ufin azellif-nnes x ijjen ttabla ṭṭerf i arimet yemmersen x tmurt. Nnan ɛawed wer ufin ca limart n iceffarn i ittadfen x tudrin. Leqwar n taddart ila ibelleɛ, maca  tawwurt n zzat ufin-tt terẓem.

Pulisiyya ayenni mani yewḍen tteggen tarezzut ḥuma ad ssnen min imsaren nican.

Timaynutin

Fser-itt