26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

I temɣarin waha: Ejj aqnenni-ya ad yerwel!


“Malla yexs wergaz ad yerna tamɣart, wer t-ttfekki mɣar tarewla”.

Sel ɣer-i, ittxessa-cem ad tessned aqa argaz d aqnenni, min ma yeffɣen-dd akid-s ikessi taḍwit (1). Wer ittif minzi ɣa-idel tixeddimin-nnes, ula d minzi dd-ɣa yerr x uberru n iseqsiten-nnem. Tarewla d tenni i t-ittfekkan.

Netta yeqqar aked yexf-nnes: aqa setfeɣ ixf-inu! Manaya, iḥesseb-it netta d astaf n yexf-nnes. Maca cem ḥesb-it d min texsed cem. Minzi netta mani t-ɣa tafed ḥuma a kid-s tessiwled di min ittsemma manaya?!

Mani ɣa yerwel? Hna ixsan-nnem! Walli lebda ikessi taḍwit ɣer temɣart nniḍen. Deg umezwaru, am ca n umuder (2) cenqen-t-idd s tazzla, niɣ am ca n umuder yegzem… Ad yerwel ɣer wexbuc-nnes.

Ad yesseɣli imetmi, a deg-s dd-tedwel tfawt, uca ad ineεneε s tlelli-nnes d usellek i yegga i yexf-nnes zi min ittwala netta d “taxcebt n temɣarin” niɣ n rriḍa. Maca wer yettreyyiḥ ca lxaḍer-nnes. Ittxessa-t cwayt n wakud (3) ḥuma ad ibedd deg wudem n usemmiḍ n uẓuyyet i t-itterran ɣer deffar.

Awarn i manaya, a deg-s dd-yedwel buḥbel cwayt s cwayt, ad yedwel yeccat s tḍarin d tfassin, am ca n ubeεεuc yenneqleb x weεrur. Ad yeqqim cwayt n wakud irezzu x ca n temɣart nniḍen i das-ɣa yewcen afus ḥuma ad yekker ad ibedd x iḍaren-nnes. Xmi tt-ɣa yaf (zeεma xseɣ ad iniɣ: xmi i t-ɣa taf), a ɣer-s dd-tḍar tiggʷdi d tenni d tenni, uca ad yedwel ɣer tsertit (4) n weqnenni.

Awal i cem: Wer ttxeyyaq x ca n weqnenni yerwel zi tudert-nnem. Aqa argaz irewlen ijjen twala.. Ad yerwel kul twala zi kul tamɣart!
Ili d cem d tamezwarut irewwlen zeg wergaz am wa, ḥuma wer t-ttejjid a dam-iḍeyyeε akud.. Niɣ a x-am ibusar. Seḥnunneḍ ajertil x izerfan n iwetman. Busar x-as cem s westaf n yexf-nnem, lexdenni ad yebda a cem-yeḍfer!

amawal:
1: taḍwect. ikessi taḍwit: ittrekkʷal.
2: lḥayawan
3: lweqt
4: ssiyasa.

Tura-tt Aḥlam Mestɣanmi
Zeg wedlis-nnes: “tattut .com” (نسيان .com).
Iturjem-itt ɣer tmaziɣt n Arif: Ɛebdelwaḥed Ḥennu.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt