13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Hayku d Ajabuni

Mimun Amsebrid

Ammen ur ssineɣ mayemmi,
Ttexseɣ ddunect-a
I ɣar d-nettass ḥama a nemmet

Natsum Sûsiki.

***

Timenɣiwin mani mma
U waxxa amenni
Aman ttazzlen deg iḍ

Uzaki Hûsai

***

Tamurt mani luleɣ
Teswa s unẓar
ssurufeɣ day-s s iḍaren ur qqinen

Tanidra Santûka

***

Acenyal n tfuct d ineqqren
Ttwardiɣ-t i wgaraw[1]

Wanatab Hakusin

***

Arruẓ d miẓiḍ
Ajenna d azeyza
d azeyza aṭṭas

Tannidra Santûk

***

Ixeddamen n lbanka
Ttsiqsiqen di tfuct
Am tcubbay[2]

Kaniku Tûta

***

Aqbuc yarreẓ
S ujris n yiḍ –
Kkreɣ-d ttarjijiɣ
Matsûu Bacû

***

Di tudert
Di tmettant
Adfel ur ikessi

Tanidra santûka

***

Zi rexxu ttwaliɣ
Ittweṭṭa-d x arrimt-inu udfel

Takahama Kyuci

***

As-d, uyur ad nesweḍ g udfel
Ar (d) aneɣ idel
Matsuû Bacû

***

Jer udfel
Tifawin n tudrin
I day-i d-iḍḍerḍqen tawwurt deg wudem
Yusa Busu


[*] Issuɣel-t-id zi Tefransist Mimun Amsebrid


[1] Agaraw = lbḥar ameqran
[2] calamar


Timaynutin

Fser-itt