25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ha min tzemmrem ad tessnem x rrubu n ” Perseverance” i yellan di Mares

Hekku n « Perseverance rover »

Ijjen hekku yessbeḥ

Deg wussan i yeɛdan, tehwa tqutcit n « Perseverance rover » x Mares. Tqutcit-a tḍeffar i Nasa. Akid-s ijjen thilikuptirt d tameẓẓyant qqaren-as « Ingenuity ». Awerni tnayen n sswayeɛ n stris d uraji, ixeddamen n Pasadina di Kalifurniya, ferḥen s waṭṭas laḥeqqac di tseɛɛet n 20.57 n GMT, tiweḍ-d ijjen tebrat teqqar belli tqutcit-a ta, aqqa tehwa x Mares.

Llayhennim a tmurt

Ssarux n « Perseverance rover »

Deg unebdu n useggas n 2020, imuhendisen n Nasa, wtin ijjajen maḥend ad sgeɛɛden « Perseverance » (awal s Teglinzit txes ad yini amkabar) ḥuma ad ɣren Mares deg ijjen ssarux qqaren-as “Atlas wis xemsa”. Ikumasa usafar di Yulyuz n 2020, ittsemma ikka ca n sbeɛ chur ḥma ad yaweḍ ɣer Mares.

Asujed n tqutcit

Tqutcit-a n « Perseverance » wcin-t i midden maḥend ad tt-ẓren deg useggas n 2019. Yeggur Tqutict-a ad tɛawen icten nniḍen qqaren-as « Curiosity » tanita ttuɣa sekken-tt ɣer Mares deg iseggusa i yeɛdan. Tqutcit-a tamaynut twezzen ca n uṭun alaḥal, ittsemma tedqel s 100 kg x tenni i das-izwaren. Mamec i dag-s di tuzzeggardt-nnes ca n tlata n imiṭrawen, ittsemma d tazegraret s ɛecra n isuntimiṭren x « Curiosity ».

teqseḥ x tenni i das-izwaren

Tzemmar tqutcit-a tanita ad teysi aṭṭas n macinat kṭer zi tenn tkessi tamezwarut. Mamec iɣallen-nnes i ykessin kamirat qesḥen ula d nitni. Tzemmar tqutcit-a tanita ad tejmeɛ mucṭrat n ucal. Dag-s ca n 23 n kamira, d waṭṭas n macinat nniḍen. Zi tmeslayin i das-ixess ad tessen tquctit-a ta, ma nzemmer ad nessufeɣ uksijin zeg yeẓra n Mars.

ṭṭiyyara d tameẓẓyant

S tidet, ijjen thilukptirt d tameẓẓyant ad tili di Mares, manaya ɛemmers wer yuqiɛ qbel. Asexdem n thilikuptirin d ijjen lḥajet d jjdid ɣer Imussnawen. Waxxa amenni ɛad wer ssinen mamec ttemsurrufent ddegg-a n ṭṭiyyarat deg ijjen watri imsebḍa x tmurt. ɛawed deg ijjen tnejbadt qell x tenn i yellan di tmurt.

Curiosity : Lxedmet x kurpa n tmessna zi 2012

Tqutcit-a n Curiosity d nettat i das-izwaren i « Perseverance », tameggarut-a d netta ig illan d tameqqrant qaɛ. Curiostiy tehwa x Mars di tɣuct n 2012, tekka ca n 22 n ikilumiṭren ar rexxu, ɛad aqqa-t txeddem mliḥ. Nettat txeddem s ca n biṭariyat i dag-s rekkben, tettwaḥsab Curiosity d ijjen ulabu teggur x tjarrarin.

Curiosity yewweḍ ad yessen belli nzemmer ad nedder x mars. Maca ɛad wer yufi udmawen n tudert xas. Curiosity dag-s ijjen ccinyur isnuqqub tammurt. Danita deg useggas n 2013, ttuɣa ikessi ijjen mucṭra deg « agulef n uxedmi awraɣ » deg ijjen teḥfurt di Mares.

Ifuṭuten cnin

Afuṭu-ya apanurami tegg-it taqutcit n Curiosity, i ɣa ixedmen i waṭṭas n iseggusa nneɣni ɛad. Tzemmar ad texdem ijjen xemsa n iseggusa nniḍen mala walu. Afuṭu-ya ittban-d am wenni n sseḥra x tmurt. Ma manaya d aneɣ-yejj a nraḥ a nessara x mars, niɣ a nejj manaya i irubuten waha ?

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt