18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Gi tzehzit-a. Asmaa Aouttah

Gi tzehzit-a, ttcuqqiɣ tissegneft,
s ufilu n “min nwiɣ” bla ma ad tt-iniɣ,
ssewcɣ-tt i ureqqeɛ.
Qqaɛ min nnan izuhriyyen ur iffiɣ, ussan ṭṭawen.
Zi walu ar drust, lebda s wudem ittderraɛ aḍu.
Imɣar ubrid-a, izzugart, iccur s usḥissef d useɣdi.


Aqa-aneɣ mani nella, tif ad tt-nessen, ad tt-nini.
A nessers iḍaren gi tmurt, ad nini,
necnin d tarwa n wakud n ccek d udwal ar tkarmin
Zzga-nneɣ ittjiyyaf awalen
s uɛebbij n tisitin, nettsennaɛ tudert.
Aẓuyet d ucetki mig danɣ ɣa nefɛen?
niɣ d axiyyeq ibeslen i nettyarḍ xmi netteffeɣ berra?
D aya i ɣer-neɣ: tasɣart-nneɣ zeg umezruy d uqettus n tmurt may nezdeɣ.
Iwa kkret ad nbeddet ɛawed x iḍaren-nnɣ.
ad slen i tmijja-nneɣ tejhed, tizdig.
Kkret ad nini min neɛna, ad daneɣ-isell umaḍal
xmi ɣa nsala, kul ijjen ad iyerḍ min kid-s dd-ittasen.
Ad iḍfer abrid-ines.
Ɛad d ci wer t-neggi.
Ɛad… kulci izmer ad yili.

Timaynutin

Fser-itt