25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Fransa tufa ila tayemmat tzemmar ad tesselseq Covid i uḥenjir deg uɛeddis

tala : Courrier international

Di yumayen-a, teffeɣ-dd ict tarezzut di tesɣunt n “Nature communication” teqqar ila covid 19 iɛedda zi tyemmat ɣar usiymi deg uɛeddis. Ta d tamzwarut deg umaḍal.

Aṭṭas d tarezzutin uqɛent x usmutti n ubirus-a zi tyemmat ɣar uḥenjir, maca ura d ict ma ɣar-s tidet tamussniwt [scientifique] minzi war uqiɛent bu tɣuriwin deg wakud-a. Lehlak-a d jjdid ɣar-neɣ war ɣar-s bu umezruy bac a negg ca n tɣuri talungtudinalt (di laggʷwaj), ḥma ad neḍfar tamɣart mindi i di yella ubirus-a zi ɣa teysi aɛeddis ar d ɣa ixleq.

Ict temɣart tejja-dd ijjen useymi dag-s abirus-a, izumal-nnes, d igmamen-nnes ad qqimen qesḥen, mamec anegraw n wadji iqqim dag-s cwayt uca ruḥen. Iḍbiben qqaren ila 02% n isegman zemmren ad helken, mala teyymatin-nnsen dag-sent abirus-nni n covid 19.

Iseyman i ɣer ineṭṭu lehlak-a wer dag-sen ittili ca izumal d iɛeffanen. Di mamec ig ilesseq zi tyemmat ɣer lɛayel-nnes.
Tirezzutin ig iɛdan mmlent ila tzemmar tyemmat ad tesselseq lehlak i useymi-nnes maca wer ɣar-sent minxef ɣa beddent. Lux aḍbib De Luca ig illan d aḍbib di Paris, iwweḍ ad igg marra ifessayen ig itteḥdaja maḥend ad imekken di merra mindi tuɣa ttcekkan yimrezzuten. Yenna iqseḥ aṭṭas ad tegged ca n trezzut di lweqt n ubelleɛ, maca waxxa amenni yiweḍ a tt-yegg. Di trezzut-nnes, yufa ila Kubid 19 ittmuttuy zeg wadan n tmiṭṭ ɣer uḥḍiḍ uca yeggam din.
Γer umeggaru, ittɣima tamɣart i yeksin, ad teḥḍa ixef-nnes zi Kuruna, ad tegg takmamt, ad teslil ifassen-nnes s ssabun lebda, ad teɛzel ixef-nnes x yewdan.

Timaynutin

Fser-itt