19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Fransa ad tbelleɛ marra ddiskutikat 4 n simanat

Abdessamad Zeryouhi

Diskutikat di Fransa ixessa ad belɛen 4 n simanat i dd-yegguren. Rni ɣer-s ad ziyyaren lqanun i yeqqnen ɣrr tkumam di ssekwilat.

D manaya i yenna uwzir amzewaru n Fransa Jean Castex. Aẓiyyar-a ad ggen ḥuma d sneqsen zeg ubirus n corona.

Abeleɛ n ddiskutikat ad yrbda ass n jjemɛa 10 dujembir. Ɛlaḥsab lwizara n usxinctar ca n 1200 n ddiskutikat i ɣa yeccen tikti s lqanun-a n jdid. 

Maca lḥukuma Tafransist a kid-sen teswiza ḥuma wer ssazayen.

Lxedmet zi laggʷaj (home office)

Zi lux d tsawent ixessa ra d iḥenjiren imeẓyanen ad teggen tikumam di lemraḥ n ssekwila. 

Maca wer ttbeliɛen ca ssekwilat ij n umalas zzat i lkunji n tjarst am mamec ggin di Biljik.

Ɛawed yenna Castex ixessa ccarakat ad sxedment ixeddamen zi taddart mecḥal ma zemmerent. Rni ɣer-s tisineft wis 3 i rezzun ad ggen i waṭṭas n yewdan. 

Ifransisen i ɣer yella kṭer zi 65 n iseggʷusa zemmeren ad ggen tisineft-a wis 3 bla assejel.

Tisinaf i imeẓẓyanen

Ra d iḥenjiren d tḥenjirin i ɣer illa jer 5 d 11 n iseggusa zemmern ad ggen tisinaf. Ar lux ja tteggen tisinaf i iḥenjiren i di yella lehlak waha. 

Lqanun-a n jjdid wer yewɛar am wrnni i ggin di lmujat yeɛdan. Inna uwzir amezwaru Castex: Rux walli ca d akud n ubelleɛ, lqanunat ixsa ad irin am mamec yella lḥal.

Tala: hln.be/

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt