27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

FNE iggur ad tegg ijjen wegraw d asemɣar zi Jellul

Jellul

Tenna Tasdawit tanamurt n uselmed (amnid adimukraṭ) ittwassnen s yisem n FNE. Ila yeggur ad ad tegg ijjen wegraw maḥend ad ssemɣaren zeg uselmad Muḥemmed Jellul. Ameggaru-ya i yesseɛdan xemsa iseggusa n leḥbes zegga ittwaṭṭef x umussu n 20 Febrayer deg Ayt Buɛeyyac. Awerni umi i d-iffeɣ, ijjen char ittwaṭṭef ɛawed, wami icrec deg unhezzi n Arrif.
FNE, tenna belli ixess ad as-d-rxun i Jellul d merra inekraf isertanen d ijurnalisten i yellan di Lmuɣrib. Ijjen zeg inekraf n Arrif i d-yeffeɣen zegga ttyarita, Muḥemmed Lmejjawi, ad yili d ijjen i ɣa iwcen awal-nnes deg wegraw-a. Aked uɣezdis-nnes Ɛaziz Γali, amɣar n AMDH d Ɛbderrezzaq Lidrisi, amara amatu n FNE.
FNE, yeggur aked ssandikat nniḍen, ad ggent ijjen ubeddi maḥend ad sɣuyyen x lḥukuma n Lmuɣrib. Qqarent ssadikat ila ddewla tameɣrabit teggur ad tareddej aselmed. Aked imxumbal nniḍen i di ittedder yiger n uselmed.

Timaynutin

Fser-itt