25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Doctoresse LÉGEY, taḍbibt i yuran x leɛwayed n imerrak

Qqaren-as Françoise Lirsule Entz, tlul di Ddzayer aseggas n 1872, teɣra di Paris, tedwel d taḍbibt, waɛliha tiwey abuɣaw Jules Légey, zi ssenni, merra min ttuɣa tettari, tettsinyi-t s yisem n Légey.
Amen tella d taḍbibt di Ddzayer, teksi fakans-nnes di ɣuct n useggas n 1909, xenni tban-as-dd a dd-tegg ddura ɣer Merrakec nettat d wergaz-nnes. Ttuɣa yiweḍ-itt-dd min yemsaren i weḍbib Mauchamp Émile, i yettwanɣen din di Merrakec tnayen n iseggusa qbel, awern i umi yemmut, yeffeɣ-dd ij n lektab-nnes x ssḥur di Lmeɣrib. Aṭṭas i yeqqaren aqa twaḥit-nnes ɣer Merrakec, ttuɣa-tt bineyyat ad tkemmel min yebda Mauchamp.
Tessufeɣ-dd ij n tektabt tɛawed deg-s x twasit-a i dd-tegga, tsemma-tt “Note de route : voyage à Marrakech” yettwaḍbeɛ di Ddzayer aseggas n 1910.
Di Merrakec, temrussun nettat d wergaz-nnes aked lbaca n temdint Tthami Leglawi, yesnewjew-iten ɣer leqser-nnes, yessezdeɣ-iten di taddart n uma-s ameqqran Lmadani Leglawi, bac ad sseɛdun fakans-nsen.


Di 1910, yewca-s lbaca Leglawi ij n tmerjuɛt n tmurt di Merrakec, tegga deg-s ij n spiṭar i iḥenjiren imeẓẓyanen. D wa d spiṭar amezwaru di lmeɣrib i di ttuɣa ttarwent temɣarin timselmin d tudayin, ttuɣa ttlaɣan-as i spiṭar-a: taddart n madam Luji.
Ttuɣa-tt tessawal mliḥ ddarija, s uyenni tudes ɣer tmezdaɣ, tesfaqa-tent x tseqqar-nsent, amen tent-tesfaqa ḥuma ad ggent ddwa n spiṭar, ad aggʷjent i ibexruras.
Tura ij n lektab aseggas n 1925 tsemma-t “tirezzutin x ufuleklur ameɣrabi”, iturjem ɣer teglanzit, iturjem-it ɛawed Saɛid Ɛahed ɣer teɛrabt aseggas n 2022, tefser-as-t “dar lqalam lɛarabi” di Qniṭra. Tarezzut-a, tesserɣ deg-s Légy tfawt x leɛwayed n imeɣrabiyen d mamec i xezzaren ɣer tudert.
Aseggas n 1935, teḍra Légy x trict n tudert, tejja awern-as ij n trezzut, s lxezrat-nnes, tzemmem deg-s ij n uɣezḍis n tudert n imeɣrabiyen, d ij n tala nzemmar a ɣer-s nedwel a dd-nagem min yeqqnen ɣer tudert-nneɣ d leɛwayed-nneɣ qbel i ddewla tatrart.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt