22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ddruɣa: ij n lxezrat d jjdid ɣa ttebliyyet!

Manis dd-ttas ttebliyyet s ddruɣa?  d wa d aseqsi? Qa iban, zi ddruɣa beɛda! Qqaren belli wenni ɣa itteggen Heroin itteḥwaja 20 n wussan maḥend a zeg-s yettebla, niɣ a deg-s telseq. Ɣer-s al nhar-a, ttwaḥsabent tmeslayin deg-s deg uhirwin, d tinni d lesbab n ttebliyyet. Maca izemmar ad yili aṭṭas n min daneɣ-yettɣil nessen-it x ttebliyyet, wer yelli nican.

Di ca n tmura, tticcen i yewda i yeccaten x weɛrur sessen Diamorphin i leḥriq, ca zeg-sen kessin-t simanat, ca lechurat ɛad. Diamorphin netta d ahirwin beɛda, yejhed x-as ɛad. Illa d amezdag waha x wenni n zzenqet. Maca waxxa amenni, imehlak-a, xmi ttefɣen zi seppitar, wer x-as rezzun ca! Wer zeg-s tteblin ca. Maca mayemmi?

Lefhamet-nneɣ i ttebliyyet, tebna x ca n tqellaybutin d timassanin ttwaggent di lqern n ɛicrin x iɣerḍayen. Iɣerḍayen-a kerfen-ten deg ij n xawla, ggin-asen  tnayen n tziyyatin. Ijt deg-s aman, ijt deg-s ahirwin. Aṭṭas n iɣerḍayen tteblan deɣya, qqimen sessen ahirwin al mani mmuten. Maca di ssebɛinat, Aprufisur apsikuluj Bruce Alexander yewta-sen manaya marra di ẓiru.

Min teqqar tussna? 

Bruce Alexander issufeɣ-dd iɣerḍayen nni zeg ij n xawla, ɣer ij n jennet n iɣerḍayen, deg-s tcammat zi ɛla mn kul kulur, Iɣerḍayen d tɣerḍayin. Macca zi mkul aklasi, tirarin amenneɣni. Iɣerḍayen-a ggin igduden d tjemmiɛin. Yegga-sen abeɛda aman d ij n ubuqal n uhrwin. Iɣerḍayen-a wer rrin qaɛ taynit i ddruɣa, qqasen-t maca wer ɣer-s dwilen, la d ijj ma yettebla zeg-s, niɣ yeswa zeg-s al mani yemmut.

Ta d taqellaybut x lḥyawan, maca deg umquṭṭes n vyiṭnam, kṭer zi 20% n lɛesker n umarijan ttuɣa tteggen ahirwin s lweqt. Al mani ggʷden yewdan nhar ɣa dewlen ɣer umarikan, ad dewlent zznaqi ccurent s ikluccarn. Maca lami dewlen. Ij n tɣuri teqqar belli 5% waha i xef tekka tezli lami wer ufin ahirwin. 95% beɛɛden-as deg wemkan!

S lfihem aqdim, wer nfehhem wala a ncerreḥ manaya,  Maca aked  uprufisur Alexsander Bruce a nades tidet deɣya: Xmi ittedder utarras deg ij n tallest n tiwdi. Ittaggʷed ad ineɣ, niɣ ad yemmet. Lexdenni ittbana-dd uhirwin d ufiɣ zi tiwdi. Xmi ɣa yeffeɣ zi tallest ɣer tfawt n tawmat d lwacun, ittedwal am uɣerḍa-nni  idd-yeffɣen ɣer jennet. Ittsemma urid d ccimi-nni i deg-s deg uhirwin waha i yellan d lesbab n ttebliyet, ula d xawla d wekraf.

Ij n Lxezrat d tamaynut

Ixessa a nexzar ɣer ttebliyyet s ij n tiṭṭ d tamaynut, iwdan xellqen-dd ḥwajen ad ddren aked yewdan, hwajen tɣuni, urid d imcumen n leɛmer-nsen. Xmi nettili mliḥ, yehwen a nedder deg wamun, deg wegdud, maca xmi wer nettili ca mliḥ, deɣya nettḥuza ixef-nneɣ. Lexdenni nrezzu min xef ɣa nerr tafqeḥt. Uca mkul ij min xef tt-iterra , mkul ijj min ɣer itteqqen iman-nnes. Ca ɣer ifilmen n Porno, ca n ɣer tirarin n ubidyu, leqmar, niɣ d kukayin.

Tiɣuni-ya d neccin itt-itteqnen, minzi qa-tt deg-neɣ tezdeɣ. Ufuɣ zeg-s izemmar ad yili d ca n tɣuni d tamaynut, aked ca n ḥedd. Zi lxemsinat tettarra-dd awru, mani nebda nlemmed lexdayem d timaynutin, nettgaja ɣer tneddam, niɣ netteffeɣ tammurt. Yenqes wanict n imeddukal i ɣer-s ɣer mkul ij zeg-neɣ. Mmernin lmitrawat n tudrin. Icebbiren n tmurt dewlen sekkwan kṭer zeg imeddukal, Iqedwaḥ sekkwan kṭer zi tmunet!

Amenɣi ittwaggan aked ddruɣa yella ca n 100 n iseggusa zeg wami, urid yeqḍa x-as, maca iɛawen ɣer-s ɛad. Deg wemkan ma ad ɛawnen iwdan ad ggenfan, ad bedden x iḍaren-nsen, ad bnan tudert-nsen zi jjdid, ttwaḥuzen zeg wegdud, s leḥbusat, mmenḍren zi tudrin, niɣ kessin mkul ass tazwart. Maḥend ad rnin ad acan s leḥriq yujer wenni i di llan.

Nekkal nessawal nettarra taynit i yiman-nneɣ waha, mkul ij yeksi s wemnus i yixef-nnes. Aydud, Amun, Ddcar, tamdint nettut. Neccin marra ixessa a neksi s wemnus, a nefqed ayawya, a nerr taynit i min dd-yennḍen i yewdan itteblan s ca n nɛi n ddruɣa. Mindi ddren, d mala beɛɛden-as ma a dafen aydud i ked ɣa ggen ca n tɣuni tecna. Deg wemkan ma a neccur leqjurat, wa d acemkar, win mesxuṭ lwalidin, awi-dd a sen-nsell ij n twalat. 

Ad yili d wa d asurif amezwar i zi ɣa nesgenfa iwdan yetteblan.

Talawin:
Chasing the Scream: Johann Hari ISBN: 978-1-62040-890-2

Timaynutin

Fser-itt