25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ddriz n Tmazɣa izruddeḥ di Agadir

Ɛebdlmuṭṭalib Zizawi

Mkul aseggʷas, tamesmunt Issni n wureɣ tetteg ijjen wemsagar n sinima tamaziɣt. Amsagar-a d ijjen wemsagar n tawmat, tettacid axmi tellid akd lwacun, minzi ismuna Imaziɣen n tmura nniḍen, ula iwdan itterran taynit i tẓuri-ya. Issni n wureɣ d netta ittejjan iwdan ad ẓren amaynu n sinima tamaziɣt. Aseggʷas-a Ddriz n Tmazɣa i d-issufeɣ Ṭariq Lidrissi d netta i yewwin arraz ameqqran, yewwi-t-id s tcuni-nnes d tzemmar timeqqranin dag-s ittwaggen. 

Afilem n ddriz n Tamezɣa n umssufeɣ-nnes Tariq El Idrissi

Tanfust n lfilm tessawal xef Kinu. Netta d ijjen uḥudri i d-yusin zi Kanarya ar Biya mani ɣa yaf ameddukel-nnes Fuad ula netta ittexs aẓawan waxxa lwacun-nnes ttwalan mamek nniḍen, minzi aṭṭaṣ n yewdan ttwalan belli taẓuri wer tettic bu weɣrum di tmurt-a. Zi ssenni ad munen s tnayen ḥuma ad ssentan tarezzut xef wanyaten[1] imaziɣen. Bla zzay-s wer izemmar Kinu ad issufeɣ tasfift-nnes umi issewjad cḥal zeggʷami.

Ad ssentan amuddu-nnsen azegar : ad raḥen ɣer Imuhaɣ n Mali, Imaziɣen n Siwa, n Libya d Tunes, ad kemmeln s tmurt n Leqbayel mani i ɣa mmelqan akd Tanina, yelli-s n Yidir. Amsagar-a, ttwaliɣ-t d asemɣer i yetri n Tmazɣa issiwḍen aɣennij amaziɣ ɣer umaḍal.

Tarezzut n wanya umi ittesla Kinu di tirja-nnes, imken d ddriz n tumast[2] tamaziɣt iwtin iẓewran di tmurt-nneɣ, d ddriz n wulawen ittexsen tcuni, d ddriz n tayri mgal[3] akyaḍ[4]. Ddriz n Tmazɣa d ijjen ddriz ijjin adriz[5] di merra yenni d tinni t-iẓrin di sinima ṣaḥara n Ugadir. Ddriz n Tmazɣa d ddriz n wulawen iffuden tilelli, iffuden aẓawan izedɣen deg iẓuran n imedyazen.… 

Tanemmirt i yinebdaden n Yissni n wureɣ d merra wi iswizan ḥuma ad yili mkul aseggʷas. Isuraf iqaden d yimal icnan. 

Tarik El Idirssi, yeksi tisemɣurin deg ufistival n Issni n wureɣ

[1] Rythmes
[2] Identité
[3] Contre 
[4] Haine
[5] Trace

Timaynutin

Fser-itt