33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ccrab n yimeẓlaḍ, di tmurt n tarwa xalt-i Faḍma.

D amezwaru xseɣ ad ayi-iwadem Ɛziz-i Rhadi x wawal-a i “das-dd-ucreɣ”, minzi bnadem ad yaḥel ad ifekker, ad yaf belli s tidett, qa nettedder deg ijjen tmurt izemmer bnadem ad day-s immet x walu.

Wah, minzi bnadem mala d ameẓluḍ, ixes ad inecceṭ cwayt, ad iḥlu cwayt n tḥebba n tsemmaḍin, niɣ ad issergeb maḥya, ataf xenni izemmer ad immelqa nican aked ɛeẓrayen. Ḥcuma mamec buḥbel n bnadem yerxes anict uya qaɛ.

Maca min ggin amya?

Wer ssineɣ man-tt aseggʷas i di nettɛic, d bnadem ɛad mala ixes ad iseɣ ccrab, ixess-as ad iruḥ ɣer ugerrab, di ca n teɣmart tessulles, ad iwwet leḥsab, ad t-ixelles di tallest bac ad isu di tallest. Ittawi-ayi-dd Rebbi am ddegg-a imken di Ssaɛudiya lux wer yeqqim.

Min ɣa-texser ddewla mala ttwaggen pisryat n ccrab deg ibilajen mani mma ?

D amezwaru inni ig issessen, ad swen ca n ḥajet d tamezdagt, ad xellsen ddariba i ddewla (minzi ddewla trebbeḥ abarru n ttmenyat zi ccarb), ɛawed ad isu ca n ḥajet tettwaḥḍa, nessen manis i dd-tusa.

Drama ig yuqɛen di Qabuyawa, Nnaḍur, Selwan, Aɛarwi d lux Leqser Lekbir, umi mmuten ca n yewdan sɣin maḥya x igerraben, tzemmar ili wer tuqiɛ ca mli nkessi s usḥissef i sseḥḥet n bnadem, mli nekkes x-aneɣ ddegg-a n izerfan ikerrfen bnadem di lqern 21.

Wer fhimeɣ mamec tegga ijjen ddewla tettfekker s ijjen lqanun wer ɣer-s qaɛ later x tidett n min ttɛicen yewdan?

Aydud merra tsess, b ṭayṭay, mani mma, di lbiran di diskutikat, sessen di tudrin di berra, di tsellya, adu tcejjura.

Ta d tidett, neccin d ijjen waydud itteɛjib-aneɣ a nsu, a nezhu, a nenceṭ, maca deg ijjen uɣezdis-nniḍen, zzat-neɣ ca n ddegg n izerfan, qqaren-aneɣ merra manaya memnuɛ.

Am ddegg-a n tmeslayin am ḥeṭṭu i tettegg ddewla x arrimet-nneɣ ɛawed, mamec tettḥekkam di arrimet, wer nzemmer ad zzag-s negg min nxes neccin.

Lmuɣrib deg ijjen lweqt ttuɣa tmurt teccur s tudrin n usikes, mani imeɣrabiyen ttekksen aḥeggen-nnsen, ma lux, wer nessin la d ijjen lḥajet mɣar “ẓẓleḍ asiksi” (misère sexuelle), s uya ad tafed lefḍayeḥ i yettuqiɛen, tiyaẓiḍin wer njiment.

Amek ssneɣ, timura ggurent ɣer zzat, ttekksent ddenf ittwaggen x bnadem, minzi qa ɛemmers a nebna ijjen bnadem di tmurt-a tanita d netta ɛemmers ma ijjiwen asikes, ɛemmers ma yeswa x lxaṭer-nnes, ɛemmers ma yehna di arrimet-nnes.

Iwa d manaya i yellan, imeẓlaḍ di tmurt-a, wer x-asen bu Rebbi.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt