17.1 C
Nador
Lexmis 22 Febrayer 2024

CATEGORY

Tudert tazegzawt

Zimbabwi: Aṭṭas n lfilat i tenɣa tzawa.

Deg ij n uparki anamur n Zimbawi, mmuten di telt chur yeɛdan kṭer zi 100 lfilat s lazaɣ. Tzawa ileqfen tammurt-a, d tenni lesbab i...

Tmenya n ipilaren n tudert i zi ɣa ternid cwayt n iseggusa di tudert!

Imrezzuten ggin ij n lista n ca n tmegga, i izemmarn ad sneqsent zi tewsar, zemmarent ad smeẓyent rrimet al setta n iseggusa. Timegga-ya,...

Mli ttuɣa ssnen min deg-s di tmensixt!

Tamensixt zi tfellaḥt i yellan di arrif, maca s wawal n yeqdimen: "ttuɣa nettic-itt i lmal waha" Maca tamensixt deg-s aṭṭas n nnfeɛ...

Min ɛnant titikniyin n welqaḍ n zzitun?

Alqaḍ n zzitun d ijjen tferkit (étape) s lhimmet-nnes di tfellaḥt. Mala wer nessin mamec ɣa negg a nessugur alqaḍ-a n zzitun, manayenni izemmer...

Iran: ij n yilef ugelmam, yedwel d sseḥra!

Iran yeggur-dd ɣer-s ij n lazaɣ wer das teɛqil. Urid ij n lesbab niɣ tnayen, maca lazaɣ yettban, yettban mliḥ deg ugelmam n Urmiya. ...

Xmi ittakkʷaḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d aseggʷas n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr aseggʷas-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg umaḍal ɛemmers wer ẓrin am...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Timaynutin