18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

CATEGORY

Tudert tazegzawt

Mamec izemmer sserdin ad issenjem 750 alef n yewdan zi lmewt?

Tenna ijjen tɣuri d jjdid ila mala beddlen aksum azeggʷaɣ s iselman ameknaw sserdin d buqrunis, ataf izemmer ad issenjem tudert n 750 alef...

Mayemmi dewlent tiɛejjuja aṭṭas di Arrif?

Msarent aṭṭas n tḥaryaḍin min ked dd-tettas aṭṭas n tɛejjajt deg useggʷas-a di Arrif. Manaya ila wer kid-s nnumen ca Irifiyen. Maca, mayemmi dewlent...

Iɣuyyan x waman.. Min ittemsaren deg Ifiyey?

Kter zi 100 n wussan, d tmeskanin deg Ifiyey (Figig) ɣir min rennyent ḍḍuqquẓent. Iwdan ugin x useɛdi i yegga useqqim n tegrawt...

Zimbabwi: Aṭṭas n lfilat i tenɣa tzawa.

Deg ij n uparki anamur n Zimbawi, mmuten di telt chur yeɛdan kṭer zi 100 lfilat s lazaɣ. Tzawa ileqfen tammurt-a, d tenni lesbab i...

Aman, iggur ad qḍan zeg uggug n Lxeṭṭabi di jjwayeh n Lḥusima!

Lḥusima (Tifray)- Aḍfar n iseggusa n tzawa d laẓaɣ ula kṭer deg useggʷas-a wanita mani ɛad anẓar wer yekki aṭṭas deg idurar n Arrif....

Tmenya n ipilaren n tudert i zi ɣa ternid cwayt n iseggusa di tudert!

Imrezzuten ggin ij n lista n ca n tmegga, i izemmarn ad sneqsent zi tewsar, zemmarent ad smeẓyent rrimet al setta n iseggusa. Timegga-ya,...

Mli ttuɣa ssnen min deg-s di tmensixt!

Tamensixt zi tfellaḥt i yellan di arrif, maca s wawal n yeqdimen: "ttuɣa nettic-itt i lmal waha" Maca tamensixt deg-s aṭṭas n nnfeɛ...

Min ɛnant titikniyin n welqaḍ n zzitun?

Alqaḍ n zzitun d ijjen tferkit (étape) s lhimmet-nnes di tfellaḥt. Mala wer nessin mamec ɣa negg a nessugur alqaḍ-a n zzitun, manayenni izemmer...

Iran: ij n yilef ugelmam, yedwel d sseḥra!

Iran yeggur-dd ɣer-s ij n lazaɣ wer das teɛqil. Urid ij n lesbab niɣ tnayen, maca lazaɣ yettban, yettban mliḥ deg ugelmam n Urmiya. ...

Xmi ittakkʷaḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Timaynutin