21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Tudert tazegzawt

Xmi ittakkʷaḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d aseggʷas n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr aseggʷas-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg umaḍal ɛemmers wer ẓrin am...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Ɛli Cerrud: tamurt tettɛic ijjen tzawa wer tetteẓri 20 iseggusa zi mani   

Yenna Ɛli Cerrud, amussnaw n uklima, ila qa min ittessen Lmuɣrib yiḍ-a d « aseggas n tzawa », irni inna, aqqa min tẓerr tmurt, wer tetteẓri...

Ajris n 2000 useggas x Tqiccet n Ivirist ifsi di 25 iseggusa waha

Mala qqimen igazen i ḥman tteffɣen-d xenni amaḍal ad yili zzat i yijjen ukrisis n waman d ameqqran, mala amkan-a ileqf-it ubeddel n uklima,...

Afras n leɣwabi deg Wamaẓun ineqq imezdaɣ imezwura

« dag-i amnus-nnsen. Iggur a ten-nɣen, neccin ad aneɣ-sweḍḍren ». Umi Rita Piripkura tebda tessawal ɣer Kamira, ttuɣa ssuṭ-nnes igga ca n ddeg. Tamɣart-a innumɣaren tessawal da x...

Di twalat tamezwarut deg umezruy.. Aman n Melwiyt wer ttikkʷiḍen ɣer lebḥer.

Man wen innan ila iggur ad azɣen waman n yeɣzar n « Melwiyt » ? Iɣzar-a aqemqam dewlen waman-nnes wer zemmren ad awḍen ɣer lebḥer acemlal di...

Ammu i ɣa ibeddel uklima tudert-nneɣ amen tekmel 

Imken lux aqqa tettseqsid, teqqared-as min ixes ad yini asinyi x ijjen umestfaq d jjdid di cop26 ittwaggen di Glasgaw di beddu n wayur-a...

Timaynutin