19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

CATEGORY

Timuɣliwin

Awal n Lhani x Lmeḥdali: “Dder gi twengimt-nneɣ d amɣar a Ssi Jamal”

Tedwel-dd tmettant-nni taεeffant, i twala-nneɣni εawed, ad aneɣ-teksi ijjen zeg yergazen imeqqranen mig necrek cwit zi teẓyuḍi d terẓugi n yimunas i t-izedɣen min...

Ass amaḍlan n temɣart: Amezruy, amseksi d fictat

Ɛlaḥal meyya n useggʷas zi mani i yeggin zeg wass n 08 mars d ass d amaḍlan n temɣart. Ad yili ca n twalat...

Wer ssineɣ ca n ḥajet x arrimet ɣir min ɣriɣ deg idlisen

Ur ssineɣ ca n ḥajet x arrimet-inu, ɣir min ɣriɣ deg idlisen, ur ttuɣa bu ɣar-neɣ di taddart-nneɣ tasedlist, ɣir ca n iqerṭan ccuren...

Tubbuhelya wer dd-tenniy x weɣyul

Ḥennu Waḥid Nessen ila zzman yeggur ɣer zzat, ittlemmaẓ later n wussan, ḥuma a dd-lulen wussan nniḍen, s tefras nniḍen... Di lwesṭ n manaya, din...

Tayri n temẓi d asefru, tayri n tmeṭṭut d tafilusuft

D ict tawlaft n tidett, n tnayn imeɛcaq msebḍan deg iseggusa-nsen, tesmun-iten tayri. ** Ila ɣeḍseɣ di tɣuri n ijjen wemsawal icna, yuɛla n imussnawen...

Tḥajit n Sebastián Acevedo, Atcili-nni iskemḍen ixef-nnes amen idder d netta irezzu x tarwa-nnes.

Yekka Sebastián Acevedo 3 n wussan d netta yettraḥ, ittas-d jar kumisiriyat n pulisiya, tiɣlisin, lbirawat n lḥukuma d ixxamen n tɣemsa. Iqqim axeddam-a...

Min ismunen Bensɛid Ayt Idder d Najat Ɛtabu?

Iqqes-ayi lḥal wami yemmut ijjen ameknaw Muḥemmed Bensɛid Ayt Idder, ssneɣ ila nefqed iijjen zeg yergazen i ttuɣa yellan deg umezruy. Ijjen zeg wudmawen...

Timuɣliwin x mamec ttwaliɣ timeslayin

Tira: Fawzi Arḥimi Nesɣawsa tagrawla d tamaynut deg uxarres n waydud, wer tteqqim di cḥal teɣriḍ n idlisen ula d cḥal cek-issnen n iwdan,...

Mamec yegga “lḥeqq” yedwel d mmi-s n Arbaṭ?

Ɛemmers ma issers-d umseksi n Lmuɣrib aked iseḥrawiyen ijjen useqsi x "man ddewla i nxes?". Tufrint tameɣrabit; wer das-yecqi useqsi-ya wanita. Ca zzag-sen, ttejjan-as...

Aseggʷas Amaziɣ: d “afellaḥ” niɣ d “ameɣrabi”?

Zegga yedwel nnayer d "ass n uzgenfi" i tegga ddewla tameɣrabit, awerni i waṭṭas n iseggusa n weɣnas d uɛebbeẓ zɣer umussu Amaziɣ, ffɣen-d...

Mayemmi isalafiyen kerhen Tmaziɣt?

Ufuɣ ameggaru i yegga Yasin Lɛamri, ijjen "lefqi-youtuber" d asalafi, mani ila yegga tizemmar-nnes maḥend ad yeɣḍel zi tzemmar n yiles Amaziɣ d yedles-nnes,...

Timaynutin