21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ca n 20 n yewdan i yemmuten s unhezzi n tmurt di Pakistan                           

Inebbaḍen (lḥukkam) Ipakistaniyen nnan belli xirebbi i innyezmen s unhezzi n tmurt i yewwḍen ɣer 5,9 n jjehd. Anhezzi-ya yemsar s llilet umi ila ṭṭsen aṭṭas n yewdan .

Ca n 20 n yewdan i yemmuten d kṭer zi 200 i innyezmen awarni umi yelqef unhezzi n tmurt jjihet Balochistan deg wadday n Pakistan; d aya innan innebbaḍen. Timesmunin i ttɣawalen; ayenni wḍent tekksent min iredlen zi tudrin, ḥuma ad reẓmen abrid ɣar wemcan-a.

Anhezzi-ya n tmurt imsar ass-a n lexmis di nnḥit n Harnai; i yeggʷjen s ca n 100 km x temdint Quette, umi ila ṭṭsen yewdan ɣar 3h n tuffut (lweqt n Pakistan).

Alaḥsab Tamsmunt n Tajiyulujit Tamirikanit, anhezzi-ya imsar 20km s adu tmurt.

Inebbaḍen n jjihet n Balochistan nnan belli ca n 200 n yewdan i inyezmen.

Lḥukkam i yettɣawalen wwḍen ɣar uraq-a, uca d ayenni i wwḍen xeddmen,  d manaya i yenna Usama Ben Ijaz i uɣemmis n Al Jazeera, netta i yellan d anebbaḍ n liqlim Balochistan.

Inna-dd εawed, ila aqqa-ten tteggen tarezzut ḥuma ad ssnen mecḥal n tudrin d lebinyat i hedmen d mani hedment.

Awzir Amezwaru Imran Xan yumar a tili twiza dirikt i imezdaɣ izeddɣen deg wemcan-a mani yemsar unhezzi n tmurt.

Awzir n Liqlim Zia Langove inna i Al Jazeera di ttilifun; ila timqedjibin n uɣati ttwaɛekksent minzi blukan ibriden s icalen isaxen alaḥsab anhezzi n tmurt.     

Aṭṭas n icalen i isaxen, s uya, ayenni wḍent timsmunin xeddment ḥuma ad reẓmen abrid ɣar umcan-a, i inna Langove. Ar xmi ɣa yerẓem abrid ɣar umcan-a i ɣa ssnen inebbaḍen i tɣatan anict imɣar akatastruf-a agaman (tabiɛi).

Lɛeskar n Pakistan nnan ila ca n imɣaten wḍen ɣar ca n imucan mani imsar unhezzi n tmurt; di jjwayeh n Harnai, d 9 n iwdan zi yenni innyezmen sekken-ten s ṭṭiyara ɣar temdint Quettta.

Leḥwayej i ithemman am macca d iqiddan; ra d iḍbiben merra wejjden-d i inebbaḍen i itticcen lmuεawana i inni i yelqef ukatastruf-a.

Balochistan i illan d liqlim i ɣa tella tamurt imɣaren aṭṭas qaɛɛa, maca i di zedɣen drust n iwdan qaɛɛa, zi merra liqlimat n Pakistan. Ɛawed ittwaḥsab d liqlim i illan d ammeggaru qaɛɛa deg yeyyar n tyumi.

Azgen ameqqran n tudrin di jjihet-a n Harnai, mani imsar unhezzi n tmurt, bnant s ubellaɛ d uẓru, s uya wer mtinent ca i unhezzi n tmurt am mamec metnent tudrin i bnan s ubiṭun d llajur.

Aṭṭas n yewdan mmuten umi xaf-sen  d-uḍan tizeɣwin d leḥyuḍ, ijjen temɣart d setta n tarwa-nnes d manaya i dasen-imsaren,  d aya i yenna Suhail Anwar Hashmi i illan d anebbaḍ yuɛlan n liqlim, i uɣemmis AFP.

Sanaullah, i inejmen zi lmewt, inna belli yemma-s sekken-tt ɣar spitar n Quetta, mani i ittedawan inni inyezmen.

“Anhezzi-ya n tmurt umi imsar ɣar 3h n llilet, nerwel zi tudrin nneɣ. Tazeqqa n taddart tehwa-dd s uyenni yemam tenyzem, i inna Sanaullah i Al Jazeera.

Inna ɛawed: “Da aṭṭas n iwdan i wer ɣar telli ṭṭumubin uca nnuɣen wer ufin mani ɣa raḥen ḥuma ad ddawan. Spitarat d iḍbiben udrusen aṭṭas deg umcan-a, s uya inni inyezmen aṭṭas ɣar-sen tiɛenkrifin d timeqqranin.”

Tira: Ɛebdessamad Zaryuḥi

Timaynutin

Fser-itt