17.1 C
Nador
Letnayen 20 Mayyu 2024

Banku amaḍlan: Taɛrabt tefcel deg uselmed n Lmuɣrib.

Ij n uneqqis issufeɣ-it-idd iger n uselmed di banku amaḍlan. Anict imeḥḍaren imeɣrabiyen ḍeɛfen aṭṭas di Teɛrabt, d tmeslayin nniḍen ameknaw maṭimatik d tussniwin. Ula kṭer ɣer min iqqnen ɣer tɣuri d wefham.

Aneqqis-nni zeɛma iqqar ixess «  ad kkren s uselmed n Teɛrabt… Maḥend ad ggen laḥedd i ẓẓleḍ n uselmed di jjihet n usammer-anammas d Tmazɣa ». Iydar-dd uneqqis-nni ila aswir mani ttafen iḥenjiren Taɛrabt, ittili yeḍɛef aṭṭas minzi lwalidin tili wer das-ssinen, niɣ iḥenjiren wer qqiren bu idlisen s Teɛrabt, wer nnumen ca qqaren i tarwa-nnsen.

ẓẓleḍ n welmad di Lmuɣrib iwweḍ ca n 66%, alaḥsab ij n sellum n yenni issnen ad iɣren. 67% n 97% Imeɣrabiyen wer wwiḍen ad dd-rren x ij n useqsi n wefham n min ɣrin. Ula di tussniwin d maṭimatik, imeḥḍaren n Lmuɣrib wer ssinen ca mliḥ min qqaren.

60% n imeḥḍaren Imeɣrabiyen deg useggas wis 10 nnsen wer ssinen ad ɣren, mani iḥenjiren nniḍen di lɛumur-nnsen mani ca nniḍen zemmren ad ɣren aḍris, ad t-fehmen.

Aneqqis-a n ubanku amaḍlan, aṭṭas n imeɣnas n Tmaziɣt wer dag-sen iɛjib. Ijjen zzag-sen yenna i lerifain : « manaya nurmal, minzi Taɛrabt wer tt-issiwil la d ijjen di berra, d ij n tutlayt temmut. Mamec ɣa ggen imeḥḍaren ad awḍen ad ssnen ij n tutlayt i yemmuten ? ». Yerni yenna « Aṭṭas n imeḥḍaren i yeqqaren Tmaziɣt fehhmen-tt mliḥ, qqaren-tt, maca ddewla tettagi ad tt-tesɣer ». Ikemmer awal-nnes i lerifain d netta iwekked ila « qa mala xsen imeḥḍaren ad uguren ɣer zzat deg ilemmuden-nnsen ixess ad asen-nessɣer ij n tutlayt min ked ttemsurrufen lebda ».

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt