21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Axerriq i yerḍen arruḍ n tidet

Ttɛawaden x Uxerriq d Tidet, ijj n twala, masagaren. Inna-s Uxerriq i Tidet : « Ijj n lxir n wass, ass-a ! »

Tidet, texzer ammu d wammu, tettwala lḥal mliḥ nican. Qqimen gguren, gguren, uwḍen ɣer yij n wanu. Inna-s Uxerriq i Tidet : « xzer i waman-a cḥal d isebḥanen, as-dd a nɛumm».

Tidet anict i tḥeṭṭa ixef-nnes zeg Uxerriq, teksi-dd ijj n turewt n waman, tufa-ten d isebḥanen nican. Ksen arruḍ-nsen, bdan ttɛumman.

Din, iffeɣ-dd Uxerriq zeg waman, ireḍ (yaaḍ) arruḍ n Tidet uca yerwel (yaawer). Teffeɣ-dd Tidet, tugi ad tireḍ arruḍ Uxerriq, texs ad tecc ixf-nnes, tettazzel, tettlaɣa, trezzu x Uxerriq ; ẓrin-tt yewdan d taɛaryant, ssadren (ssadaan) tiṭṭawin, ggin deg-s imi, qqimen ccaten deg-s.

Tidet, meskina-inu, iqqim deg-s lḥal, tessedḥa, truḥ tennuffar deg ij n wanu.

Zeg wakkud-nni, ittraḥ Uxerriq mani i ixes, melmi mma ixes, wer deg-s t-ittiwi ḥedd minzi yireḍ (yaaḍ) arruḍ n Tidet.

Maca ijj n wass a dd-teffeɣ tidet zeg wanu maḥend ad teqḍa x yayt buyxarriqen.

La vérité sortant du puits / Jean-Léon Gérôme. 1896, iṭurjem-itt-idd, Khalid BOUYAALA, zi tefransist ɣer tmaziɣt.

Timaynutin

Fser-itt