22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Awerni i tlata urebɛin iseggusa x tmenɣiwt n John Lennon, Chapman yeksi awal!

Zegga teɛda rebɛin iseggusa zeg wami yemmut John Lennon, itter Mark Chapman, aterras-nni i t-yenɣin, awadem zi Yoko Ono, tajjalt n wenn issersen ddsas i Beatle.

Itira Chapman di Lennon rebɛa n twalatin zzat i parṭma-nnes di New York, di Manhattan, sadu lxezrat n Ono, deg useggʷas n 1980.

Ugin ad as-ḍelqen i wis ḥiṭac n twalatin di lmeḥkama i yesseɛda di cher i yeɛdan.

Deg wexxam n tmesliwt, yenna Chapman belli yenɣa itri-ya n rruk x 40 n iseggusa maḥend ad ɣer-s yili “ccan” waha s uyenni netta, ittsemma Chapman, istahell ad ittwaneɣ.

Yerni yenna belli ittpinsar lebda di “tmegga-ya taɛeffant”, yeqbel ad yesseɛda tudert-nnes amen tekmel di leḥbes.

“Ttuɣa-t d tikunt

Yenna Chapman i tegrawt n isnufsal s tfadiwin deg wammas n leḥbes n Wende di New York “Xseɣ ad awem-iniɣ ɛawdeɣ ila qa tuɣ-ayi tagerzawt aṭṭas wami ggin ifassen-inu tamenɣiwt-nni”.

“Wer ɣar-i bu ca n uwadem. Manayenni maḥend ad ttwassneɣ waha. Ttwaliɣ maḥend ad tegged manayenni i ijjen wer yeggi walu d tamenɣiwt taɛeffant i izemmren ad yilin.

“Ttuɣa yettwassen aṭṭas. Wer t-nɣiɣ ca x karaktir-nnes niɣ x mamec i ttuɣa yegga. Ttuɣa-t d ababat n twacunt. D tikunt, ila yessawal x ca n tmeslayin i yella ass-a ixess a x-asent nessiwel.

Yerni yenna : “nɣiɣ-t, maḥend ad ksiɣ iwalen-nnec i tennid anllinni, minzi ttuɣa-t ittwassen aṭṭas aṭṭas, s uyenni ttuɣa rezzuɣ ad iliɣ ula d nnec ad ttwassneɣ s minzi mma, ttuɣa yecqa-ayi ixef-inu waha.

“Min xseɣ ad renyeɣ. Ttuɣa wer ttfekkreɣ mɣar deg ixef-inu, deg igu-inu waha. Sḥissfeɣ aṭṭas i leṛhiq-nni i yeggiɣ [i Ono]. Ttfekkreɣ dag-s kul ass.”

Deg useggʷas n 2015, tenna tanaẓurt-a Tajappunit – ila nettat aqqa-t kunṭra ad yeffeɣ Chapman – tediklara i Daily Beast ila tettɛic di tiggʷdi belli ca n wass ad as-d-rxun zi lḥebs.

“Ijjen tmeslayt i di ttfekkreɣ, madam yegg-it ijjen twalat, izemmer ad as-iɛawed zi jjdid, i ca n ijjen nneḍni . Izemmer ad yili d nnec, niɣ ad yili Sean [mmi-s], izemmer ad yili d ca n ijjen mamec ma yegga, s uyenni din amnus-a.” I d-tenna.

Wami ṭṭfen Mark David Chapman awerni i umi yenɣa Lennon. @Reuters

Tiwriqin timeggura n tmesliwt, i d-teksi tamesmunt n tɣemsa, mmalent-id ila tagrawt tugi ad as-terxu minzi “wer d-ittis aked yili-isebḥen n wamun”.

Chapman ila yeɛlem 25 useggʷas wami yegga tamenɣiwt-nni. Ass-a ɣer-s 65 n useggʷas, yemlek d temɣart-nnes tettɛic di leḥbes mani i ittkun ca n tmenya n iseggusa zi mani.

Deg wegraw n tegrawt n unufsel s tfadiwin, snumlen-id ila yudef di tdeyyant, yegga am “ijjen umasiḥi waha”.

Mamec i t-ssersen deg ijjen bluk weḥḥd-s di leḥbes maḥend ad ḥḍan sslamet-nnes.

Yettɛic di tweḥdanit

Amenɣiw n Lennon ttuɣa yeksi adlis n JD Salinger “Catcher in the Rye” wami yegga tamenɣiwt-a.

Amek ssawalen x udlis-a deg wakud-nni, yenna i useqqim n tmessugurt mamec ttuɣa yufa ixef-nnes di “tweḥdanit” i di ttuɣa yella awrik n wungal.

Yerni yenna ila istahell lmewt: Maca di twilayt n New York wer qqimen xeddmen s tikkest n tudert zeg 2007, waxxa wer kkisen tudert ula ijjen zeg useggʷas n 1963.

“Maca xmi tettxsed ad tenɣed ḥedd d cek tessned belli min tettegged amenni d aɛeffan, manaya yestahell ɣer-i tikkest n tudert. Aya i yenna Chapman.

“Ca n yewdan wer llin ca akid-i, maca merra yewdan stahllen ijjen lfursa-nneḍni.”

Xmi i t-nettesqsa ma yettwala belli tazreft teṭṭef abrid-nnes akid-s, itterra-d Chapman: “Wer stihlleɣ walu, walu.

“Mala izerfan d cek texsem ad ayi-tejjem da weḥḥed-i tudert-inu amen tekmel, ataf wer ccetkiɣ ca.”

Inni ittexsen Lennon, lebda ssemɣaran zzag-s di Central Park’s Strawberry Fields, i yudsen i lebni n Dakota @Reuters

Di teɣtast-nnes, idiklara useqqim n tzuni n tnauftin n weɛdal d uḥeṭṭu di twilayt n New York ila yufa awal n Chapman “lɛar ittawi-d ccan” issxerwaḍ; mani iwessa ḥuma “ad sxedmen akud i weɛdal-nnes”.

Aseqqim n tmessugurt yenna belli “timegga timirxfanin n Chapman kksen zeg iwdan ittexsen John tayri-nnsen i netta ḥuma ad ssnen iwalen-nnes, d tcuni i yewca unaẓur-a i imelyunen n midden”.

“timegga-nnec tiɛeffanin redlent maci ḥa twacunt-nnes d gurppu-nnes i kid-s ttuɣa yellan, maca amaḍal amen yekmel”, yerni yenna.

Luxa Chapman, wer ɣer-s bu lḥeqq ad yetter tilelli s tfadiwin ar ɣa teɛda tnayen n iseggusa.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt