20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Awerni 16 iseggusa, Maysa Racida Lmerraqi, tessufeɣ-d « Tḥajit n tudert »

Lerifain.fr

Tedwel-d ɣer-neɣ Maysa Racida Lmerraqi, s ijjen wamud nniḍen tegga-as i yisem « Tḥajit n Tudert ». Adlis-a wanita immersen x usit n « amazone », yettwaḥsab d adlis wis tlata n usefru i d-tessufeɣ Lmerraqi. Awerni « ewc-ayi turjit-inu » di 1999. Asḥinḥen iẓuran deg useggʷas n 2004.

Mamec i ttuɣa d-tessufeɣ ca n tenfas-nnes di 2006, zi tefsarin n Usinag n Tmaziɣt umi ttuɣa tegga yisem « izerman n tadjest ». Di 2009 ɛawed, ttuɣa izwar-as tefsar ijjen udlis umi qqaren « izran izran » i di tesmun ca n yezlan. Maysa Racida ttuɣa-tt d lall n tesɣunt n Tfawin n Arrif, i d-issufɣen ca n tesɛa n nnumrawat s tewriqt. Aked manaya, wer tejji tasɣunt d uɣemmis wer dag-s tefsar tiqessisin-nnes yudjɣen.

Lmerraqi, zi temɣarin i yeggin amkan-nnsent di tsekla Tamaziɣt n Arrif. Tettwassen s tebridt-nnes n tira, d tmuɣriwin d teycatin i dag-s. Lmerraqi, tettwaḥsab d isem d ameqqran jar imariten d izlawiyen n Arrif.

seɣ ssa zi amazone

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt