22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

tifray.com

600 n yedrisen

Artista Arifi Amin Ziri, yura: asusem

AsusemMin ssusmeɣ yujar min ssiwleɣ, din tadukkli jar-aneɣAqqa Mamec i t-ssneɣ:Asusem icna wer icni,Icna xmi danɣ-ittejja a nettesla, wer icni xmi zzay-s nettera ɣer...

S ugernez-nnes, Basim Yusef yejja Murgan yeqqar: εlik ɣir wer dass-dd-liɣiɣ

S tmamekt n ugernez i zi yettwassen lebda Basim Yusef, deg yijj n wemsager atelfaz d aglanziy, yesmuttey-dd s tiɣist-nnes tidet-nni i wer iwiḍen...

Ungal n : “Nunja, tanecruft n izerfan”, asefsi n iceddan n weydud Arifi

Yura-t: Sliman Belɣarbi Tamezwarut: Ɣar awarni sin n idlisen n tenfas tiquḍaḍin ¨(Aswaḍ i yebbuyebḥen) d (Asfillet), i zi issenta umari amaziɣ Said BELƔARBI abrid n...

Muḥa Azɣay – Timlullay useɣdi 1

Muḥa Azɣay. Reẓmeɣ tiṭṭawin, qqneɣ tiṭṭawin… Qqneɣ tiṭṭawin, reẓmeɣ tiṭṭawin… Giɣ fus x uzellif maḥend ad akiɣ ag uẓwar i ssagʷaden idammen ɣer walli…...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis amezwaru i yuran s tmaziɣt deg yiger-a. Ar ass-a, nrenni-dd ɣer-s kkuẓ (rebɛa) n yedlisen-nneɣni i yuran s tmaziɣt, i wer yellin ca d asneflul, udfen deg yiger...

Kamirun: Rose Gana Fomban Leke tewwi tasemɣurt n Virchow n tafriqt i seḥḥen.

I twalat wiss tnayen tetticc tsebdadt (fondation) n Virchow ij n uwardi, i yewdan ixeddmen di trezzut deg yiger n sseḥḥet, Aseggʷas-a yettwac uwerdi-ya...

Ḥalim Lmadani, yura: Tamaziɣt tessaggʷad –

Halim El madani Deg yijj n umesnala , n yijjt n tmessentit  di lmaṭar, qqaren-as « Sweesport ». Yiwey-ayi ɣer-s ijj n umeddukel d tawmat. Nruḥ a nesseɛdu...

Mala newta di sseḥḥ walli deg wayawya, tussna-nneɣ ad taley – Muḥemmed Buzeggu

Zi ssa ij n 10 n iseggʷusa ɣer deffar, ttuɣa ula d ij ma ittxarres a dd-yas ɛad ij n wakud a day-s negg...

Asefsi Asimyuti allasan i tsentit n wungal “Jar tecri d weṭṭu”

Yura-t : Soufian DARRAZ ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   ASEFSI ASIMYUTI ALLASAN I TSENTIT N WUNGAL «JAR TECRI D WEṬṬU»       ---------------------------------------------------------------------------------------------- TASTUT Tasimyutit ɣer imerzuten d iger d amassan, asntel-nnes d taɣuri i tfucay. Tafucayt ɣer Charles Sanders...

Lxezrat deg wungal : « Imeṭṭawen n tayri » n tmarit : Samira LMERRAQI

Samira LMERRAQI, niɣ mamek tettwassen deg yiger n tsekla Tamaziɣt, Samira yelli-s n idurar n Arif. Awarni 21 n iseggʷusa zeg wami dd-tessufeɣ ungal-nnes...

Tineggura

- Advertisement -spot_img