22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

tifray.com

600 n yedrisen

“Awalen yuylen” Tanfust n Mimun Amsebrid

Yura-tt: Mimun Amsebrid Ajenna n Teɣzut iwta xaf-s aqiḍun jer idurar. Tudrin n imezdaɣ-nnes udrusent, msaggʷajent, ict da, ict diha, xef ujemmaḍ-a d ujemmaḍ-in...

Isuraf tekkes tduli x lḥal n Ddriwec s ijjen wemselqi di Qasita.

Tiweḍ tmurgant n Isuraf ad tegg, di taddart n Iḥudriyen n tegrawt n Tsaft (Qasita), ass n lḥedd 05 nuwanbir 2023, ijjen umelqi n...

Asɣel abuyi deg wammud n “deg webrid ɣar tfawt” n Ḥasan Buԑezzati (2/2)

Tira: Sufyan Lhani 2.1.2. Amseḍfeṛ n kṛaṭ n tergalin. G umseḍfer n 3 n tergalin msebḍant, nettaf taɣrayt /e/ tennuffer jar-asen, tettas-dd jar tergalt tamezgarut...

Tamukrist : Ma a nari: /ijjt/ niɣ /ict/?

Ixess a nessen asinag ageldan n tussna Tamaziɣt ittari /ict/. Amedya: Ict n temɣart1. Maca nettaf deg uwetman tettari ijj. Aseqsi manis i dd-yekka usekkil /C/ ɣer twetmant? Mamec nessen di tmaziɣt iluganen i zi nttessen tawetmant ittili ɣer-s ɣer umezwar n tguri d umeggar-nnes (t…t) Agmar -> Tagmart Isli -> Tislit Uccen -> Tuccent2 Nettaf ɛawed tawetmant i di tettizzar (t), wer zeg-s tesguri ca amecnaw: Taziri Tili Tala Nettaf ɛawed tawetmant i di tettyura (t), amecnaw: Ssrimet Zzaylet Ddemnet Min nexs a nini s imedyaten a, aqqa/ict/ tudef deg waddad wiss kraḍ i dd-nidar (t)...

Muḥa Azɣay: Timlullay n useɣdi (taxrazt tameggarut)

Lemdeɣ min Lemḏeɣ…Tudert amux i tt-ttwaliɣ nec, rid amux tt-ttwalan iwdan… Mkul ijjen d lxezrat-ines ɣer tudert…I mala din ḥedd yiweḍ ɣer tyawan ad...

Jar tefray n wamud « Amenzu »

Tira: Muḥemmed Ṭaybi Deg iseggusa-ya imeggura, niɣ deg imezwura n lqern 21, tettedder tsekla tamaziɣt di Arif ij n tegrawla temɣar zi qaε iɣezdisa....

Asɣel abuyi deg wammud n “deg webrid ɣar tfawt” n Ḥasan Buԑezzati (1/2)

Sufyan Lhani Berra i tɣuri: Tiɣuri-ya i nga i tmeslayt n wuḍuf n tqessisin n uzlawi Ḥasan Buεezzati, nezgur ɣar ufesser-ines gi teẓrigt tamezgarut n wammud-ines...

Tamiṭulujit tamaziɣt : Ca n imɣnawen di tdelsa tamaziɣt (1/4)

Asenfar n umeggaru n tɣuriwin - Tazuni n tɣuriwin timaziɣin Ali El bouhammouchi Tamiṭulujit ( s teglinzit : Mythology) d tguri aẓwar-nnes d agriki (μυθολογία) ɣer-s sin (tnayen) n...

Sini n tiggwdi, jar waki w waraki

Afilm «Asussem ineqqen» n Fawzi Aksil d ijj zeg yijj di Arrif Tira: Soudian Darraz ------------------------------------------------------------------ Deg useggwas n 1919, ifser Sigmund Freud (1856- 1939) ijj...

Muḥa Azɣay Timlullay n useɣdi (2)

Rid ẓummeɣ x ci, ẓummeɣ x limart n tɣufawin. Rid genweɣ x ci, genweɣ s tmlullay n useɣdi.Azil-inu Tecca-t tayyut necc ɛad ssitimeɣ tfuyt...

Tineggura

- Advertisement -spot_img