26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Asizdeg n umeẓẓuɣ s tkeccuḍin ittḍarra ?

tikeccuḍin n umeẓẓuɣ

Waxxa aṭṭas n yiwdan wer ḥemmlen tallext niɣ ccmeɛ n imeẓẓuɣen. Maca iḍbiben qqaren aqa tallext wer ixes ca ad yini belli imejjan wessxen. Netta ccmeɛ n imeẓẓuɣen isrira ameẓẓuɣ iɛarren injan d min iswessaxen deg imeẓẓuɣen ɣer berra i tarya n umeẓẓuɣ.

Min umi tneffeɛ tallext ?  

Nettat tallext zi tmeslayin i d-tessufuɣ arrimet n bnadem. Ijjen ḥajet tejja-t tirẓag aṭtas. Umi ɣer-s tmaṭiyirin (des matières) xeddment kunṭra i lbaktiriya. S uya lbakitirya itteqqsiḥ x-asent ad adfent deg umeẓẓuɣ.

Da ixess-aneɣ ad nessen belli xminni nettekkes ccmeɛ n imeẓẓuɣen. D ict tnamit tteggen-tt aṭṭas n yiwdan xminni ten-sriran lebda. Maca asriri-nni izemmar ad zzag-sen helcen imeẓẓuɣen. Manayenni ippudar ad zzag-s temmekkes tduli-nni i d-isaqar umẓẓuɣ ḥuma ad zzag-s yeḥḍa ixef-nnes. Ɛawed izemmer ameẓẓuɣ ad yehlek s ligzima.

Tallext wer tettekkes ca ɣir lbaktiriya waha. Maca tettejja ilem n umejjun lebda yirḍeb. Uca iɛarren ixef-nnes nnit ɣer berra xmi lɣuddat ssufuɣent-id x tarya n umeẓẓuɣ. Iwa mala ccmeɛ n imeẓẓuɣen ittɛawan ɣer tazdugi. Qa wer iḥwij bu ad nawi tikeccuḍin-nni n leqṭen maḥend ad nessizdeg imeẓẓuɣen-nneɣ. Nitni iḍbiben qqaren iwdan ixess wer sxeddimen ca tikeccuḍin-nni n umeẓẓuɣ minzi izemmer bnadem ad iḍer tallunt n umeẓẓuɣ-nnes. Ɛawed tzemmared ad tesṭukid ccmeɛ-nni ɣer daxel s uya wer tettejjid ca ad d-yeffeɣ zi ɣer-s. Iḍbiben qqaren aweddi qa leqṭen-nni d ameqqran x umeẓẓuɣ. Xenni min ittemsaren ?

tariya n umeẓẓuɣ

Aterras iɛarren tallext ɣer daxel uca tettɣima din, tettesṭuka din wer izemmer ad d-yeffeɣ. Manaya min dac ɣa yegg ?

Ippudar timesla-nnec ad ddewlent deqlent. Ittsemma ad tɛeqbed wer tettslid bu mliḥ. Ɛawed ad tḍarred tallunt n umeẓẓuɣ. Danita ixess-ac aḍbib maḥend ad ac-d-issufeɣ ccmeɛ-nni ig isṭukan ɣer daxel i umezzuɣ.

Netta ccmeɛ i d-itteffɣen deg umeẓẓuɣ n bnadem. Ittemsebḍa zeg ijjen ɣer wenniḍen. Din iwdan itteffeɣ-asen-d ccmeɛ-nni i yuzzlen kter zeg iwdan nniḍen. S uya ttesṭukan uca sedqilen timesla. Da ixess bnadem ad ittraḥ ɣer weḍbib maḥend ad as-islila tariya n umeẓẓuɣ-nnes. Bac ad teqqim lebda tizdig, xenni bnadem ad iqqim ittesla mliḥ.

Hi mamec ɣa tegged ad tessizdged ameẓẓuɣ?

Deg umeggaru. Bnadem wer iḥwij ad issexdem tikeccuḍin n leqṭen. Ijjen tkettant d tameẓẓyant tuff nettat tzemmar ad aneɣ-tettekkes tallext i d-tɛarren tariya n umeẓẓuɣ bla ma ad t-nḍar. Cwayt n zziyt tzemmar ac-tɛawen la d nettat ḥma ad tekksed ccmeɛ-nni. Niɣ lqeṭrat n imeẓẓuɣen i ten-ttejjan lebda reḍben. Maca mala itteqqes-ac umeẓẓuɣ niɣ wer tettslid bu mliḥ, danita ixess-ac ad traḥed ɣer weḍbib.

Ma tuzzalin-nni timeẓẓyanin. Waxxa tekksent-id ccmeɛ. Maca qa d tiɛeffanin aṭṭas x seḥhet n umeẓẓuɣ. Nitni yezzment tarya n umeẓẓuɣ, ttareddajent badu n umeẓẓuɣ i ttbeddan deg wudem n lbaktirya.

ɣer ɛawed : Zzit ineqqen

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt