21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Arifi-nni i yeksin deg uḍar-nnes

lerifain

Man wen wer yeksin Arrif akid-s?

Arrif-nneɣ ikkarfsen mliḥ di lqern n ɛecrin. Ɛad aqqa-t ammeni. Temsar-as am ijjen tkurt wa itterra-tt ɣer wa. Irifiyen zi lebda, ttuɣa ixess-asen ad uguren. Ksin deg uḍar ɣer Lezzayer. Nessawal da x ucarreq. Ibilajen n Sidi Belɛebbas, Ɛin Tturk, Wehran… Jjin dag-sen Irifiyen lux ɛad later-nnsen. Mudrus i iɣennjen aked Ccixa Rmiti di Sidi Belɛebbas. Salem Djilali, i d-iksin tagiṭart-nnes ad iɣennej izlan n lalla buya. Buɛlam Sensal ig ittarin tira-nnes s Tefransist di Bumerdas.

Irifiyen di Ɛin Tawejṭaḍt, Zerhun… Ijjen am Lacɛari, awzir n tussna aqdim, d Utemsaman s idammen. Irifiyen i ttuɣa ixeddmen ccarbun di Beljik, Aliman. Irifiyen i ttuɣa ixsen ad raḥen ɣer Utric, uffun-d deg Utrixt. Arifi i d-ifaqqen ijjen wass d netta ittwattu di ca n ddcar deg Ayt Tuzin, Ayt Cicar, Tmasint… Uca yeksi s uḍar am Muḥemmed Cukri immuttyen ɣer Ṭanja.

Arifi-nni, ttuɣa ittrajan anẓar, maca walu… I yeccin aɛmud di temzydawin n tɣuri minzi wer yeḥfiḍ ca n tqessist d Taɛrabt tura qbel i lislam. Arifi min xef ikkerfs ca n umxazni, Arifi i d-ikkren ɣer lefjer maḥend ad d-yawi sselɛet zi Mlilet. Arifi, ig ittbeddalen iles-nnes amen ittbeddal uterras arruḍ-nnes. Arifi-nni idewlen di tesdawit d Amarksi, Axwanji d Amaziɣ…

Arifi, ass-a, ɛad iggur. Ɛad din Irifiyen ameknaw Ɛbdesslam Acehbar immuten di lebḥer, d netta ixes ad iẓwa. Arifi i yeggin ameknaw Abasku, Ayralndi, Akurdi… Deg uyezzim n yiles, Arifi-nni i ikessin akid-s tumezt n ucal. Maḥend ad igg leɛwin n tlelli di tarut-nes.

Axmi atlaɛ yura x teynert-nneɣ. Neccin i d-ilulen di Arrif-nni ittsajjan x lebḥer. Innyezmen s imseksiten aked Lmexzen. Tarwa-nnes i yekkin leḥusat, d nitni tili rezzun ad tili tudert-nnsen tecna. Arifi-nni min xef ttɣilen midden ila netta d bu wagla, maca netta yenɣa-t ẓẓleḍ.

Maca hi melmi ɣa ilin Irifiyen d Irifiyen? Ad fekkren mliḥ, uca ad ggen ca i tmurt-nnsen?!

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt