24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Amsawal aked tudert

Tudert teggur kid-neɣ s tindeffart, neccin nɛarren isuraf ɣer zdat, nettat temqetmar kid-sen ad ten terr ɣer tkarmin. Ict n twalat ẓẓuɣreɣ-tid zeg ufus, sɣimeɣ-tid ɣer uɣezdis-inu, nniɣ-as :

– Ruxa cemm min xf tɛwwled, mayemmi kid-i teṭṭfed taɣennant ? Ma cciɣ-am agla ?
– Tɛizzed x-afi, xseɣ-am lmliḥ, i d-ay tenna.
– Mani yella lmliḥ-a ? Yak wenni texseɣ uca tirared zzag-s mamc txsed, mayemmi i tessiggʷijed x-afi ?
– Minzi netta wer cemm ixs ca, netta tiyita sneɣden-t-as ul, wer t-tecqid.
– Cem d taɛeffant, txsed ad ay tirared di lɛqel, netta yewc-ay awal wer izemmer ad dag-i yesmḥ.
– Maca cem txsd ad tmlced ?
– Wah, nc uḥleɣ zeg uɣimi wḥdi, wen d-ɣa yekken wer kid-i yrenni da, min d-asen ggiɣ i yewdan-a ? Ma nc zhmeɣ qqaɛ anict uya ?
– Cem d nniyet waha, di zman-a mara wer tellid d tuccent ad cem ccen uccanen, wer timen min d-am ittwaqqaren, ra d ccem ixessa ad tilid zeg yinni ig ittexsen ixf nnsen waha, wer tarra lxbr i ḥedd, wen cem yexsen ad ɣer-m yass nnit, ad x-am yerzu nnit.

– Ufiɣ deg wawal nnem cwayt n tidt a tudert, maca ammu i d-ay yegga rebbi. Ggureɣ s ijj n wudem, wen kid-i yenwan lxdeɛ jar-asd d rebbi,netta i t-ɣa yxellsen.
– Ihya tahebbujt, ziɣenta qqaɛ wer tecɛifd zi min x-am yekkin, ma tettud ussan nni i di ja wer ttwilid mɣar tubberkent, wer tennid ar mani teggenfid.
– Ɛafam a tudert iḥtal x-afi, wer ttuɣ ca, ɛemmers ad ttuɣ, maca wi ɣa yacan d leḥriq n ticti, ura d ijj ma ykessi-yay amnus.
– Aqqam tbdded ɣer min d-am qqareɣ, ruxa ssekkeɣ-amd miɣis n yebriɣen, cem tɛeffared x-as, min kid-s teggid ?

– Nniɣ-as wc-ay ijj n imalas ad x-ak rreɣ, ejj-ay ad xarrseɣ, minzi lemlak wer yehwin.
– Hi xenni s tidt txarrsed di min d-am inna ? Yak ittexs-icem ?
– Wah, ittexs-ay, min ma yegga ikessi s array-inu, maca nc ul-inu yeqqen ɣer ḥedd nneɣni. Safi azellif inu ɛlayen ad iḍḍuqqeẓ s ixemmimn.
– Cem wer tessind nnfeɛ nnem, ili ruxa teggid axxam nnem.
– D cem a tudert i x-afi yeɛbaren, wer d-am tsimiḥɣ terrid-ay ussan-inu marra d timedji.
– Mmis n midden wer d-am yeggi walu, err x-as wer tejja yettraja.
– Err x-as cem nnit, inas min txsed, nc ejj-ay ad hniɣ, uḥleɣ

Amalas ikmmel, tudert teksi-d ibeḥrar-nnes g ufus uca teṭṭef-d abrid ɣer-i, tuɣa-y di sserjem ttrajiɣ Rayas ad ay d-yawi tabrat. Maca tacɛeft nni tizzar-as, aqqa-t tgɛɛded di tsawent, wer yelli wi t-ɣa yessiḥlen, nniɣ asd zi laggʷaj, wer t-jjiɣ ad terr nnefs :

– Min cem d-yiwin di ṭḥawat-a a tametluɛt, uca aqa-cem tififed x tudrin, wer tejjid yewdan ad sḥessen i yeɣsan nnsen.
– Nc ɣer-i ijj n wawal, amalas i teggid ag mmis n midden aqqa ykmmel, wfiɣ wer x-as terrid uca ggiɣ min x-afi.
– Min d-as tennid ?
– Nniɣ-as cekk d ijjen ig istahellen icten nneɣni, min ɣa tegged s rhemm nni, wer tessin mɣar i ymeṭṭawen, ijj n lmɛqqda zzag-s wer yelli.
– Amya i tennid a tudert !! Nc ul inu marra d tayri, marra d tcuni, maca d cem i zzag-i yttacren yewdan i xseɣ.
– Ruxa aqa jjiɣ cem ad tixḍared cemm wen texsed.
– Nc ixḍareɣ, d netta i ɣa ḍfareɣ min ɣa kkeɣ ddreɣ, d netta i texseɣ, mara tebḍi-t x-afi ataf neḍr-ay waha.
Anict uya qaɛ i txmmled dag-m, ziɣenta tayri d tameqqrant jar-akum !! Min dag-s texsed ?

Xmi nttexs wer netseqsi mayemmi, zi qqneɣ xf yixf inu aṭṭas n iseggʷasen, yessijjed xf tudert inu am tfuct n refjar, ṭṭyar nnes yextuttel ar mani d-ay yezdeɣ deg ixsan. Wer zmireɣ ad t-ssufɣeɣ, wer xseɣ ad yeffeɣ. Mri wfiɣ ataf wer kid-i yttemsebḍi qqaɛ, wer zzag-s sexxiɣ, wmi i nemsafaḍ twarat tameggarut wwiɣ-d abrid ykml ttruɣ. Ggʷdeɣ ad yili d amsagar nneɣ ameggaru i lebda, ggʷdeɣ ad yekk ssenni. Newca yawal ad ntmeẓra kull imalas, maca ruxa teggur di krad n imalasen wer nemẓir, wer nessiwel, ssitimeɣ ad yili manaya d tsegnut waha uca ad tenqer tfuct n tcuni. Ad asen wussan i di d-ay ɣa ydarreɛ ɣer-s ad ay yini :
Ẓẓuyḍeɣ cemm a tsat inu, ad ay yessudem zi tencuct n wadday, ad as ddmeɣ tenni n sennej.

Ad qqimeɣ ttrajiɣ-t lebda, minzi d netta i yellan d Rayas inu. Wer zemmreɣ ad ssidareɣ mmis n midden deg ixarriqen, nc d Rayas i txseɣ. Uca txsed a tudert ad aneɣ tesmuned, aqa ad tegged ijj n lajr yemɣar, mara tebḍiḍ-aneɣ ɛafam iḥtal x-as, rezzuɣ ad yedder tcuni. Qa tarẓugi tuẓa ɣer-s ma nc nnumeɣ.

Tura‑t: Illis n Arif

Ɣer ɛawd: Amaswal : Muḥemmed Caca ; Izlan n yiḍ-a di Arif merra mserwasen.

Timaynutin

Fser-itt