33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Arif d uleqquz n weɣrum di zzman n kuruna

Aɣrum d waman; ina ttwaḥsaben d tnayen n ipilaren i iḍemmnen i bnadem ad isiɣi di tudert. S uya, bnadem deg umezruy-nnes, ittetliɛ ɣer wemkan i di llan waman, bac ad isu, ad isessu iɣemmuyen i ɣa yecc…

Qbel i ɣa ibuɛ wudem n tneddam ḥuma ad yesbiḥrar x ledcur di Arif, ttuɣa teqqen tudert n urifi aṭṭas aked tmurt. Ittban manaya di mamec i rẓin lejdud-nneɣ idurar, bnan tidekkʷanin i di ttuɣa tteẓẓun min ten ɣa yesɛicen. Xmi nxezzar s lemlayet n yewdan n yiḍa ɣer lxedmet-nni, netticc baẓẓ i ttasiɛ n lxaḍer i ttuɣa ɣer-sen, d ssber i dasen-yewca rebbi. Minzi wer telli bu d ij n lḥajet tehwen bac aterras ad yenqec adrar, a t-yerr merra d tisuntawin… d ij n lxedmet tetteḥdaja ssber d jjehd d wuḍuf n wecbar… Aleqquz n weɣrum ttuɣa yeqqen aked tmurt, wenni i t-yexsen, ittxessa-t ad yexdem tamurt; a tt-yekrez, a tt-iḥewweḍ, a tt-yenqec, a tt-yeẓẓu…

Zegga i tebda temdint ad teswiẓẓeḍ ɣer ledcur, zegga i tebda tudert n urifi ad tbeddel, s wadaf ɣer sekwilat, d ubani n utilibizyun, d weɛraq n irifiyen ɣer tmurt n Uruppa… manaya merra, yeswiza deg yij n wudem n tudert ibedd x tsebbabt d lexdayem di lidarat, d ssnayeɛ, d wexdam ɣer yewdan di leqhawi d iḥemmasen, rni x manaya, lexdayem i yeqqnen ɣer usufeɣ n sselɛet zi Mrič, i ttuɣa yeksin aṭṭas n iḥudriyen…

Yedwel uleqquz n weɣrum yeqqen aked tudert di tendint. Merra aḥudri i yexsen ad yenhezz, ad iḍebber x yexf-nnes, ittxessa-t ad igaj ɣer tendint, ad yerr s weɛrur ɣer ddcar. D manaya i yejjin uɣun n urifi aked tmurt ad yefsi, ad mmexsent tyersiwin timura, ad dewlen imerjaɛ d tɣedwin qeɛ d imessukiten, ula d ledcur ad kumasan ad ttehruran cwayt s cwayt, ḥuma ad iriwen iɣezdisa n tneddam, mani ɣa kmummcent twacunin di tudrin d tisenduqin, zegga i nnument tudert n ttasiɛ di tudrin n lemraḥ d leqwar d izurag d ddmani…

Aleqquz n weɣrum, yedwel yeqqen aked wenhezzi n uterras di tneddam d ibilajen mani i ittili…

Aleqquz n weɣrum di zzman n kuruna

Aked wadaf n Kuruna, yudef-dd akid-s ubelleɛ. Merra tiwura i ttuɣa ireẓmen arendad i urifi i ittɛicen deg ibilajen n Arif, i zi ttuɣa dd-ittawi min ittett d mindi ittɛic, qqnent-as deg wudem. Yenqes later x leswaq d iḥemmasen d isebbaben d ṭṭaksiyat d ixeddamen n lebni… Aɛerbub n l’azma yesɣumber-dd i tneddam d ibilajen…

Mrič… Teqqen tewwurt, yeqḍa weɣrum

Ma Mrič, wer x-as bu wawal, d ij n tewwurt i zi ttuɣa ttettent aɣrum waṭṭas n twacunin, la deg ibilajen i tt-yudsen, la deg ibilajen nneɣni.

Iwdan i ttuɣa teksi tewwurt n Mrič, qqnen tiṭṭawin, reẓmen-tent, ufin tawwurt-nni teqqen, bla ma a deg-sen ipinsar ḥedd, bla ma a dasen-yegg ḥedd mindi ɣa nhezzen, a dasen-yerẓem tiwura nneɣnit manis i dd-ɣa awyen aɣrum, zegga i teqqen tewwurt n Mrič…

Abelleɛ-a n Mrič, ccin deg-s aɛmud ula d ayt bab n ṭṭaksiyat, minzi ttuɣa ittewqiɛ ruḥ as-dd jer Ayt Nsar d Nnaḍur d Ferxana d Uɛerwi… aked ubelleɛ, yenqes wenhezzi, yenqes ruḥ as-dd, d manaya i yejjin aṭṭas n ayt bab n ṭṭaksiyat a tent-arrimaren ɣer lgarajat, a tent bellɛen, zegga i ufin wer dd-ssidifen walu.

Sḥab lxarij… ṭṭfen lmeyzan..

Sḥab lxarij, wer dd-udifen ca deg 2020, manaya ccin deg-s aɛmud ayt n tsebbabt d ssnayeɛ d lebni… d merra inni i ttuɣa i kid-sen ittrewwajen. Maca waxxa amenni, tteṭṭfen lmeyzan, minzi aṭṭas n twacunin ttkalen x yewdan i yeẓwan aman, ttruccan-ten-dd s iduruten i zi ɣa ssurfen taqsuḥi n wussan.

Deg useggas n 2021, udfen-dd sḥab lxarij, maca azgen ameqqran yusa-dd di ṭeyyara, awarn i ssḍeɛ d wemseksi i yekkren jer Seppanya d Lmeɣrib. manaya stenfɛen zeg-s yewdan i ikerran ṭṭumubinat, maca ccin deg-s aɛmud zeg uɣezdis nniḍen yewdan i ixeddmen čapista d mikanikut d tjerrarin …

Imal x-as taggut

Di lebbla-ya n kuruna… iwdan ttexden aked lehlak… ttexden ula aked twura i yeqqnen deg wudem-nsen, d taggut i yessedlen x yimal n manaya…

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt