25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Arbiɛ n lkif : Minumi ineffeɛ bla akeyyef ?

Anir Maziɣ:

Ittwaḥsab arbiɛ n lkif (Cannabis) zi taẓẓut taqdimt deg umaḍal, Icinwiyen wcin-as ijjen waddur yemɣer ujar zi ɛecralaf (10 000) n iseggʷusa zeggami, minzi dag-s aṭṭas n nnfeɛ.

Ggin zag-s asafar (ddwa) i waṭṭas n waṭṭanen (lehlakat) am buzellum d Malarya. Zzerriɛet-nnes tettwaḥsab d asadur amenzu (Primary foodstuffs), ifilan-nnes illa  d tanga tamenzut (Raw material).

Iḍa, maccat i di tella zzerriɛet n lkif temmerni di ssuq. Deg Uliman tekter aṭṭas zzerriɛet n lkif (tenni iqeccren d tenni wer iqeccren) di leswaq zeggami tedwel ḥessben-tet zi super-food minzi teccur s ubitamin E d ubitamin B12.

Lkif d arbiɛ imeten, wer yeḥdij bu waṭṭas ḥma ataf ad yeɣmi, aɣemmuy-nnes s tazzla iqeṭṭa x arbiɛ yeḍḍerran, manaya ittejja lanegri walli s uɣil ad t-tegged. s uya, itwaḥsab d ameddukel i twennaḍt (Environnement).

tala : DW

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt