25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ar melmi ɣa qqimen iwdan ttmettan s ccreb aɛeffan di Arrif ?

Wwḍen inni immuten di Qabuyawa s ccreb aɛeffan ar setta n iwdan, mani wis sebɛa aqqa-t di Spiṭar n Berkan. Iwdan-a i ttuɣa i yeggin ij n tɣimit, ila akid-sen tlata n tḥenjirin, mmuten, zegga swin ijjen marka n ccreb ippirima.

Tiḥenjirin-a ig ixeddment di Qabuyawa, nitenti zi ccerq, ila qqiment ttqessarent aked ca n tarwa n Qabuyawa, ijjen zeg inni ittili d aɛessas x ṭṭumubinat deg ubilaj-a s ixef-nnes.

Tiḥramin-a zegga swint ccreb, sḥissent ila wer llint bu mliḥ, ḥa ffɣent uca tnayen idsent ad uḍant nican, mani ijten zzag-sent a temmet di Spiṭar.

Di Simana i yeɛdan, mmuten rebɛa n yewdan di jjihet n Ddriwec (Tafersit d Benṭiyyeb) minzi swin ijjen ccreb ippirima.

Amec nessen ɛawed, ila di ca n wussan i yeɛdan, ila mmuten ca n 11 n yewdan di Nnaḍur, umi swin beɛda la nitni ccreb d aqdim.

Manaya ittas-d minzi wer din bu ca n ukuntruli x ccreb, i yella ixess ad zzenzen di pisriyat. Jjihet n Ddriwec amen tekmel wer din ɣer-s ula d ijjen wemkan mani znuzan ccreb. Di Nnaḍur, din ijjen wemkan waha di Selwan.

Aked manaya, di Nnaḍur d Ddriwec, wer din bu lbiran d ddiskutikat mani zemmren iwdan ad rewwḥen x ixef-nnsen ad swen trankil. Amec yella di tneddam-nniḍen.

Azgen ameqqran n Irifiyen ttuɣa ttraḥen ɣer Mlilet bac ad swen, ɛawed ila ssaɣen-dd senni, znnuzan s ttrabandu deg ibilajen-nniḍen, maca zegga tbelleɛ Mlilet, dewlen ttmettan iwdan i yessesen, minzi sessen ijjen marka wer issin ḥedd manis tt-ittawin igerraben.

Xirebbi n midden qqaren ila ixess uɣil ad reẓmen pisryat n ccreb bac iwdan ad swen ij n ḥajet d tamezdagt, wer ten-tḍerri di sseḥḥet-nnsen a ten-ttneɣ.

Timaynutin

Fser-itt