19.1 C
Nador
Letnayen 17 Yunyu 2024

Aqettal aɛeffan deg umezruy n Umarikan yezli iri, zegga i yiwi 93 n temɣarin x yiri-nnes.

Samuel Little, yenɛem illa yenɣa 93 n temɣarin deg Umarikan. @ GETTY IMAGES

Wer iruḥ useggas n 2020 ad yergeb, alami i kid-s yessergeb Samuel Little, i yellan d aqettal ameqqran deg umezruy n Umarikan.

Aqettal-a, yemmut ass n larbeɛ 30 zi dujanbir 2020 deg yijjen spiṭar di lwilayet n Kalifurnya, zegga i ikemmel 80 n iseggusa di lɛumur-nnes.

Little, ttuɣa-t yesɛeddu min das-yeqqimen n wussan di lḥebs, awarn i umi x-as teḥkem lmeḥkama bac ad yesseɛdu tudert-nnes di lḥebs, zegga i yenɣa tlata n temɣarin. Maca qbel ma ad yemmet, yenɛem illa yiwi tamnawt i 93 n temɣarin s kulci zi 1970 al 2005.

Little, ttuɣa ittixḍar tinni i ɣa ineɣ, ittraḥ ɣer tinni i ittkunen weḥḥed-sent, ca zeg-sent zi tinni i tt-ineḍren di seṭṭac, tini i yessewcen i wazzerg n tuɛɛeryent, niɣ tinni i itteggen ddrugat. Ttuɣa ittmekkan-asent tikti s lpuniyen s min yeɛlam di jjehd, waɛliha a dasent-tt yeqma, a tent-ijeyyef.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs, yexs ḥuma ad rzun x suyt bab n wudmawen-nni i yersem.

Lbiru afidiral n lankiṭat FBI ttuɣa yefser ca n ttsawer irsem-itent uqettal Little umi i t-ttuɣa di lḥebs. FBI

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt