21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (17): Ass n lɛid d ameqqran di leḥbes

Lerifain.fr

Ussan n zzat i rεid ameqqran, sseqsiɣ Acraf Mudid inna-ayi qa ass n jjemεa d rεid. Nettxarras di berra, mamec ɣa yiri igga rḥar? Iwdan ssaɣen acraren. Ma idja ca n arxa, din iwdan ɣar-sen tarwa-nnsen nettaca akid-sen ur djin bu mliḥ. Kessin amnus wi dasen ɣa isɣen aḥuri wi das ɣa iɣarsen. Mamec ɣar ggen iḥenjiren ad sseεdan rεid s nebra babasen. Xmi i nettaca zi ca n ijjen ittxarras nettraḥ nessawar akid-s ataɣ a xaf-s nessefses. Maca ittɣima rbar rebda aked barra. Rebda aked tarwa-nnsen d temɣarin-nsen min di djan.

ɣer ɛawed : Amuddu ɣar Serwan (13): Ha mayemmi ig icca Sifaw aεmud!

Ussan-nni εdun ḍeqren di nnhar n rarbeε zzat ma ad d-awyen tilifun wyen usin-d nnan-aneɣ min ɣa nini i rwacun-nneɣ mara xsen ad d-awyen aysum. ar ass n rarbeε nneɣni am nhar-a. Ad ixḍaren tacwect waha ɣussu memnuε, A tt id-ggen di tbuqact n plastik d tacemract ittban min day-s. A day-s d arin isem di tqebbart. -War tεeddi ktar zi 3 kg. Ya fareq-ccɣer!! Nec as-iniɣ i baba awi-ayi-d aysum zeg iyyarmawas ɣa Serwan ca n 80 km, d anebdu, εrayen amalas awarni rεid. Ḥuma aḍ cceɣ turssut zeεma qa aysum d ca. Yusi-d tilifun. Tticcen-aneɣ tnayen n tminutin waxxa tawriqt nessaɣ-itt zi jjib-nneɣ. Mayemmi yinni di cambriyyat ssawaren xemsa n tminutin? Ma ra d manaya ittaḍef di ḥeṭṭu zi kuruna? Nnan-ayi xemsin idwem xemsa n tminutin i ijjen ittxessa rebɛa n swayeε n ttilifun. Ya lḥugra! Ssiwreɣ aked baba tnayen n tminutin war ssineɣ min das-nniɣ. Maca ittesra-d i wenni iḥeṭṭan ttilifun iqqar-ayi ini-as aysum niɣ ad qeaḍεeɣ.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (14): Umi imserqa Yuba aked inec

Inna-ayi-d min iqqar wenni? Nniɣ-as ɣar-k ay-d-tettawyed ca n uysum uca iqḍeε. armi i d-iwweḍ tuffut n rεiḍ. Raɣan-d xaf-neɣ a negg lappil zzat i neqran n tfuct am rebda. Awaren-as nedwer neṭṭes. Nraja-ten ad raɣan-anɣ ssufɣen a nezzadj walu. Axmi war idji d rεid. Yin isseεdan di reḥbusat nneɣni qqaren belli qa a neffeɣ, a nezzadj deg wazzarg, ad day-sen nxezzar axmi ɣar ɣarsen i iḥuriyyen, ad d-yas umesseggur ad aneɣ-immeggez, ḥend a naca axmi i nedja di berra. Ura d ijten zi tina. Wyen-aneɣ-d areyyeq am rebda uca neqqim neqqen nettraja. Kkareɣ uyureɣ-d xef marra yin kidi ḍeg uxxam sedjmeɣ xaf-sen ḍarεeɣ-ten ḍsarɣ akid-sen. Uca marra ggin-as amenni marra sedjmen ayawya waxelli ra d yin i ttuɣa ittmenɣan. Uca irur-d ɣar-neɣ ijjen inezwi n tcuni d teḍsa.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (15): umi ttuɣa xsen ad asen-kksen arruḍ i inecraf

Marra iεejb-asen rḥar ttun cwayt axeyyeq d uxarres d uɣerbec. Cwayt nufa weyyen-d ca n ɣayiṭa tticcen-aneɣ ijt n refqaqes d ijjet n ɣuriba d ijjet nneɣni weyyen-d atay. Nraja cwayt weyyen-d aysum ifewwar kur ij d agarfuf-nnes. Necca nedwer ɣar umaḍal-nneɣ nesseεeddu deg wakud arami d tameddit yusi-d ijjen inna-aneɣ gget tiseqfin ad awem-d-nawi taqqrect. Nnan-as qa neccin d tiseqfin zi rebda kut tayrawt weḥḍes awd waha. Iruḥ iweyyen-aneɣ-d it n tbuqact n tnayen kg bac an nebḍa xef tmenya n tseqfin ijt day-s xemsa n iwdan ijt rebɛa ijt setta niɣ sebεa – manaya ay ibriɣen? ma d taqrect niɣ d isafaren n buḥber? Qa inict-uya ɣar uḥemmas s rebɛin duru. A tededjem ixef-nwem xf rebεin duru?. awi-d asen-ten-naret amya bac ad ssnen belli Irifiyen war areṭṭin. Marra nnan-ayi wah. Nraɣa-d i wεessas nann-as neccin war nzemmar a nec taḥebbuct n taqrect i ijjen. Arr-it. Yarr-itt inna-as-t uselway n iɣrem uca yuri kid-sen rqareb. Weyyen-aneɣ-d aplaṭu iccur. Ija jjint, mani ja xsen ad t-awyen? Ad sufɣen taqrect zi reḥbes di nhar n rεid!! Iiix ya aklasi aεeffan. Amya ig iεdu rεiḍ deg ufus n iṭan.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (16): Ass i di yura Yuba tiqessisin-nnes timezwura di leḥbes

Yura-t: Yuba Ubrayim 

Timaynutin

Fser-itt