25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (07): garru min xef tettirar pirikula di leḥbes

Tala: Al ain

Axxam-nni ibda itteccur neccin εad war nkemmer imalas. Nebda nettaca aked lḥesran, rebɛ uɛecrin n qamat ccurent yin nneɣni di tmurt. War daneɣ-iqqim mani ɣa necc ura ad nezzall ura mani ɣa nbedd i lappil ura ad nraḥ ad nas. Ra d aɣuffet d lhiraj d ẓẓga ittmarnay.

Wardji min ɣar negg, ɣa nxezzar s tiṭṭawin. Neṭṭes awarni cwayt n tteqsarr d wawar d d teḍsa d imenɣan. Nuffu-d xef uraɣi d usqarqeb aked nneqran n tfuct abarreḥ n umaḥdi: Kkarem, geɛεdem, ad tggem lappil. Yallah deɣya… Nekkar nettraja yin iṭṭsen ḍi tmurt ttaref n tawwurt ad yarwen tassut-nnsen ḥend ad din nbedd. Min xef yarwen nbedd ḥessben-aneɣ iffeɣ. Neccin nedwer ad neṭṭes ad nessiweḍ akud n wareyyeq. Neccin ntredwar ɣa irita-nneɣ ma yin di tmurt ixess-asen ad εawden tassut.

Waxxa narezzu ad neṭṭes din ca idsen war tedwiren ttɣiman amenni. Ttareẓẓan tiɣmesr s reḥnek ad tinid qa εemmares war zrin ayawya. Yusi-d areyyeq am rebda ddqer-nni d wenni rexmajet-nni d tenni. Wen ɣa idja ca n uqedduḥ iswejd-itt ad day-s iysi atay. Maca nufa wadji d atay ura d rqehwa… D ddcica (iwzan n imendi nwan deg uceffay) aked tecnift n weɣrum. Piiik yawlidi…

Nareyyeq waxxa amenni, nseyyeq. Ijj ittsebban ijj issirid arrimet-nnes ijj izzar. Nufa butḥanut ittraɣa-d s yismawen n yin dja issutaren iḍennaṭ. Waw tumert temɣar. Safi ad nekkes amnus n macca d reqcuε d marra min narezzu. Wen umi i d ɣa iraɣa ad iraḥ ɣar tewwurt n ccebbac ad as-d-tticcen ḥaja ḥaja zi min yura di tefrect-nni. Min war das-d-ucin cceṭen xaf-s. Teggen-as-d din mecḥar n iqarriḍen ig icca zi min issars di tmṭṭifur. Raɣan-d xaf-i. Wcin-ayi-t min ittmeccan marra. Maca bla ṭṭebsi bla lkas bla aɣanib bla adlis acemlal ad day-s ttariɣ tixarrisin-inu d min sseεeddiɣ. Nniɣ-as maɣar walu ṭṭebsi walu, taɣenjact walu aɣanib?

Inna-ayi war djin illa mara wyennak-ten-d inerzaf nnec. Rniɣ axeyyeq. Ysiɣ tireqḍuḍin-nni ssarseɣ-tent swadday i qama ixf tteṭṭseɣ. Uca ttwariɣ aṭṭas n iwdan war dasen-d-yusi walu. Ha yin war ɣar djint ttmenyat, ha yin i d-yudfen d imaynuten εad war zemmeren ca. Mamec ɣar tegged ad tetted iwdan ad day-k xezzaren? Din yin idjan d imeddukar di barra ggin rkupanyet smunen rεeccet-nsen waxxa ca n ijjen war ɣar-s ca ssidfent akid-sen. Maca din yen war issinen ḥedd ixessa wi day-sen ɣa ixzaren. Ysiɣ-d. Bḍiɣ akiḍsen rraybi-nni d yagurt aked ɣayyiṭa… Kur ijjen minzi i t-ssusmeɣ. Maca Aksil inna-ayi rezzuɣ garru, ini-as i win umi txellseḍ garru ad ayi-iwc ij n xemsa ar d ɣa awyeɣ ak ten-arreɣ.

-Win yudef-d akidi, zi nnhar wami da i d-iwweḍ netta ittru xef ugarru. Izur-ayi azellif d iḍaren ḥend ad as-xellseɣ tkabsat n markiz. Mamec ɣa ggeɣ ad as-kkseɣ εawed? Jar-ayi-dd akis. Aksil iruḥ ittzawag di Anir. Iwc-as ijjen uca munen-d xaf-s marra yin war ɣar idji ca. Garru d kurci di reḥbes. Min mam tennid-as i bnadem ak t-yuc deg garru niɣ deg uzyen niɣ d ajebbiḍ. Waxxa d bunt yiɣra min ɣa yekk war das-tewwiḍ tmessi ɣa punxa. Ma wenni n kaza qa war itmendar mara war dasen izzref ccraɣem. Ɛemmares war zriɣ garru tkemmant ktar zi 10 n iwdan. Zriɣ-t di reḥbes. Argazen tsebbannen i iqrinen-nsen niɣ yarrwen-asen tassut d mani ccin. Niɣ srufen-asen teggen-asen massaj sekken-asen fus xef uεrur d taremmanin n iḍarn d tmesḍin. ḥuma asen-ucen garru. Garru itḍedja ineḥbas. Mamec ma igga raz as-tesbared anict n tebriyyet.

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (06): Macca tezhem d tḥanut ɛad tbelleɛ

Timaynutin

Fser-itt