21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (01): ḍar amezwaru di rḥebs

lehbes n Selwan

Marra wen war yudifen abniq (reḥbes) ittɣima ɣar-s useqsi mamec din tegga tudart? Ittɣima uxarres war iwwiḍ ḥend ad ittwara marra min din. Waxxa nnan-as yinn yudfen maca war zemmaren ad as-d-ssidsen timeẓra ḥend ad issen mammec din εeddun ussan. D mindi ttirin imxumbar jar iḍes, macca, askuti, rehrac, asafar, ufuɣ d tunnunt…

Xef manaya rezzuɣ ad ssiwreɣ di taxrazin-a kur icten ad tessiwer xef ijj n usentel ḥend ad ggeɣ cwayt n tzemmar. ataɣ ad awem-kkseɣ abeɣwer xf tewlaft ad tessnem mayen din, uyak a war din tudifem min ɣa tekkem teddarem !.

Ksin-aneɣ ijarḍamyen neccin di tnayen idneɣ. Wwḍen zzay-neɣ ɣar tewwart n barra aked  wakud n 15:30, sqarqben ar ami i d-tennurẓem ssidfen zzay-neɣ tumubin ɣar ijj n wazzareg d ameqqran. Sḍarn-aneɣ-d ssidfen-aneɣ zi tewwurt wis tnayen.

Uyuren zzay-neɣ deg wazzarey yizdig, yuff s waman, am ca n waraq icna. Nudef zi tawwurt wis tlata nufa ijjen kintwar day-s iεessasen uran ismawen-nneɣ d mani d min xef. Ggin-aneɣ tewlaft amen neṭṭef ijt n tefrawt day-s nnumru n kur ijjen zzay-neɣ. Kksen-aneɣ marra min ɣar-neɣ di rejbub uran-t deg ijt n tefray ucin-aneɣ-t.

Wyen-aneɣ ɣar ijjen waxxam din ṭṭaref-nsen qqaren-as axxam n uraji. Nufa din tlata  iḥudriyyen kur ijjen manis. Uca nebda nettemseqsa.

ad ittwadfar

Yura-t: Yuba Ubrayim

Timaynutin

Fser-itt