21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Amuddu ɣar Serwan (15): umi ttuɣa xsen ad asen-kksen arruḍ i inecraf

Lerifain.fr

Min negga zegga i nraḥ ɣar uxxam amaynu, nemsebḍa d tiyrawin d timeẓẓyanin. Kur rebεa nix d xemsa ggin tayrawt tetten marra. Smunan min d-ssaɣen zi tḥanut smunan akid-sen mara ca n ijjen war ɣar-s ca. Maca waxxa amenni ceṭṭen aṭṭas n yinni war ɣar idji ca. Manis dasen d ɣa ikk ca. Ha arzef ibelleε, ha yin issegguren reḥbes war ttemsiwiḍen ag rwacun n ineḥbas ad asen-inin qa wenn ixsen ad as-iwec ttmenyat i unekraf-nnes ixessas ad as-d-isqad di lbarid. Ha yinn umi i d-sqaden di lbarid maca aselway εad war das-d-iwci bali bac ad zzay-s iseɣ waxxa lkud yus-as-d di tilifun.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (11): Umi xsen ad ḥgaren x Baɣus.
 
 

Mamec ɣa negg bac a nesmun kurci, waxxa narezzu a nemyawez maca din iwdḍan waxxa ɣar-sen maca di reḥbes ur εettqen ḥedd. Di tidet wenni yudfen reḥbes d anamur, itturs deg wagra n tmurt, ixessa rmexzen ad t-issec ad t-issuḍes as-iwwec izerfan-nnes… Maca da azyen n izerfan itekkes-iten rmexzen. Azyen ttacarent imessegguren. Γar ssukar mara ddewla tettic tnayen n icubriten aked rkas n rqehwa, amsseggur ittekkes ijjen itejja ij. Uca xarssem akidi ḍi 2000 n uneḥbas weyyen akidsen cubri n ssukar i ijjen tettic 2000 n icubriten mara s duru i ijjen 1000 n iderhamen kur ass. Mani εad min idjan d ameqqran.

 

Din inecraf tetten macca n reḥbes mamec ma tegga, war dasen-tuqiε di tqeḍquḍin- nni i d-nessaɣ zi tḥanut. Maca tettaren-d ɣar-k sekkwar d ca n tudimt n zzect waha. Ma degg-nni am yaɣurt waxxa wcin-asen-d-t-id zemmaren ad t-ucen deg ugarru n kaza niɣ deg ubunt mara walu. Kurci ittmenza s ugarru waxxa d arruḍ. Tcandala zeg yin yeɣran ittettar day-s rqabsa n igarruten niɣ d azyen-nnes. Mani εad tassut niɣ d macca.

 

Xmi narezzu a nseyyaq ntemyawaz marra netteg cwayt cwayt, maca din ca n iwdan tteggen axmi war areṭṭin ad seyqen uca sqadan-d yin kid-sen di tegrawt war ɣar-sen bu ttmenyat axmi ten-ggin d isemɣan-nnsen. Waxxa d asebben tsebbanen-asen. Xef wawar a n tsabin, neccin mamec tessnem belli war netteffeɣ ca ɣar wazzareg bac a nefsar arruḍ uca nettayr-it di rekwazi niɣ nbezzar-it xef ṭṭifurat-nni n macca ig inyarwen d εurric. Maca mara war tetterqif tfuct ulabud ad ixmuma ad iriḥ. Ttasen-d qqaren-aneɣ uhu war fessarem di rekwaẓi.

– I mammec ??

– ḍebbarem-s

D wa umi qqaren reḥkam n Ɛeẓẓi. Ijn wass usin-d deg waṭṭas. Arezmen-d tawwurt, nnan-aneɣ: marra qqimem deg iruqaq-nwem. Neqqim uca nnan-as i umyawz n kabran ffeɣ jarr-d qarḍiru n ufraḍ. Iffeɣ izzuɣari-t-id uca nnan-as uyured xef marra rekwaẓi yrud arruḍ-nni day-sen ifsaren ggi-t deg ufraḍ. Uca marra nettzawag nitni ugin a zzay-neɣ sedḥan. Ssufɣent ad immendar waxxa ssnen ila neccin war ɣar-neɣ ca aṭṭas n warruḍ. Ikkar ɣarsen ijjen Urifi d awessar zi swisra inna-asen nec ɣar-i sin n ibeddiren ttyarḍeɣ ijjen tsebnaɣ wen nneɣni. Tamɣart-inu tarumect tugim ad tejjem ad tadef a ad ayi-tawi aruḍ, rux as ɣar sebneɣ yina ad qqimeɣ s uzekmud jar inecraf. Qa ad ayi-tnim maɣar. Uca arrin-d arruḍ- nni. Ssedḥan zeg ufqir Ɛmar waha wami idja d aswisri. Ma neccin teggen day-neɣ min war iggi Useppanyu di rejdud-nneɣ. S manaya i nenna belli aḥewwas Aseppanyu ura yina

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (14): Umi imserqa Yuba aked inecraf n lḥirak

Timaynutin

Fser-itt