25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Amuddu ɣar Serwan (14): Umi imserqa Yuba aked inecraf n lḥirak

Ɛebdelḥeq Lfeḥsi

Nebda nettemrusa deg uraq amaynu. Nebḍa nettnama, uma-s n Itri d abeznaz imɣar ɣar-s din tussna aked iεessasen. Ssiwḍen-as belli uma-s amezzyan aqa-t deg uxxam macca arezmen-as-d ad d-yas ad t-izar ɣar tewwurt. Yusi-d iẓer-it inna-as tiwecca ad ak-d-awyeɣ marra min cek-ixessen. Iεawed-as xef wi kid-s deg uxxam inna-as qa kidi tlata zeg ayt amussu (lḥirak) ijjen zzay-sen ucin-as ɛecrin n iseggʷasen. Γir yuyur yusi-d ɣar-i Itri inna-ayi qa win d uma kid-s tlata n inekraf n lḥirak. Nniɣ-as maɣar war day-i t-tennid? Ixess-ayi ad ten ẓareɣ. Tiwecca wami i d-idwer iwwiy-as-d min yarezzu.

 
 

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (10): Ha mayen xef imneɣ Yuba di leḥbes

Itri iraɣa-ayi-d inna-as qa wa yarezzu ad iẓar ayt lḥirak. Wenni iraḥ iraɣa-d i Acraf Mudid. Yusi-d Acraf, ya tumert!! nemdurruε zeg ufray n tewwurt, nessiwer, iruḥ inna-as-tt i Ɛebdelḥeq Lfeḥsi. Yufi-t ila aṭṭas zeg wami i das-tt-id-inna Brahim Buxizzu di tilifun. Igga tizemmar yarzu xaf-i war day-i yufi. Ɛebdelḥeq yus-d ittazzer imun-d kid-s Xalid Lbuhnani, wḍen-d ɣar tewwurt seqsan xef Jamal Yuba. Nnan-asen kidneɣ ijjen Jamal maca qqarn-as Terraḥi. Inna-asen arrubyu, ufiɣ ttraɣan-d xaf-i. Xzareɣ ɣar tewwurt ttwariɣ Ɛebdelḥeq i war zriɣ zeg wami i d-nmun di ttaksi zeg Imzuren ɣar Anwar ass n 21 zi 07 n 2017 awarni tecri n 20/07 i negga di Lḥusima ten i di-iwḍa Lεettabi. Akid-s Xalid Lbuhnani i dja ssneɣ s tewlafin waha. Uzzreɣ ɣar tewwurṭ, εewwreɣ ad adfeɣ deg ufray-nni n wuzzar ḥend a ten-darεεeɣ s tumert i ggiɣ wami ten-ẓriɣ.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (11): Umi xsen ad ḥgaren x Baɣus.
 

Nemseqsa nemsetca nemsawaḍ nessiwer ḍeg waṭṭas. Sseqsiɣ xef inecraf nneɣni, nnan-ayi war tzemmared a ten-tzared mara war teffiɣeḍ ɣar wazzareg mani kid-sen nettemsagar ra d neccin. Inna-ayi min cek ixessen ac-t-id-awyeɣ? Nniɣ-as walu, kkes-ayi ɣir reɣben n tilifun i war jjiwneɣ. Raɣa i baba msawaḍ akid-s. Siweḍ azul-inu d uneɣmis-inu i marra imeddukar, ini-asen qa nec ttwaṭṭfeɣ xef umenɣi wadji bu xef tɣawsa. Inna-ayi iri tednid. Xalid war issiwir ca aṭṭas maca ittesra aṭṭas, izmummuy am wen iqqaren aqa-ayi akid-wem di kurci. Uyuren maca nnan-ayi qa nudes aqqa-aneɣ da akid-c deg ijjen iɣrem rebda ad ɣar-k d-nettas, neccin rebda netteffeɣ zi tfawt ar tadegwayt min ma ixess-icek ini-aneɣ-tt. Uyuren, nec ttaciɣ axmi xaf-i iḍra aṭṭas n dqer. Uyuren nec ḍewreɣ ad irareɣ ḍama uca marra inecraf ttasen-d ttseqsan-ayi xef yinni min εnan? Mecḥar zi ttwawten d min xef. Ssawareɣ-asen xaf-sen belli war ggin walu, arezzun izerfan-nwem uca ucin-asen 20 n isegwusa.

– aaah aked zzefzafi?

– wah qa aṭṭas ig ittwaṭfen xef umussu wadji ca zzefzafi weḥd-s.

 

sṭemhḍeɣ wami ufiɣ Irifiyen ittɣir-asen belli Zzefzafi ig ittwaṭfen waha xef lḥirak. Ttseqsiɣ ixef-inu: Mani dja djan yina? Min ked dja rhan. Maca tettafed din yen ig issnen marra min imsaren. Rmexzen isrehha aydud di tarezzut xef treqqi n uɣrum ɣar iḍaren-nnes ḥend war tgeεεiden as-d-kksen areqquz-nsen zeg ufus. Uca dewren nnumen am uḥewwas-nni waxxa deg ubniq axmi i d-ittas macca teggen xaf-s εaramu. Waxxa ssnen belli tasɣart-nsen asen-ttaweḍ, ssnen belli wa war ittett wa, ssnen belli macca-nni war testihedj a xaf-s temḥewwased. Nekkar nettmanɣa akid-sen, nitni d nitni. Yen idjan zi tneddam n daxer ktar. Itiri εaf war d-tusi macca ad swejden abuqar deg ufus, ɣa ad twaran imsexxar iggur-d ad qerεen s tazzra am ṭxeswin. S manaya i das-qqaren nitni: sraz aydi-nnec ad cek-iḍfar.

Yura-t: Yuba Ubrayim

Amuddu ɣar Serwan (13): Ha mayemmi ig icca Sifaw aεmud!

Timaynutin

Fser-itt