25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Ammu ad tlemded deɣya lluɣa d jdid

Aṭṭas n yewdan xsen ad lemden ca n lluɣa d jdid. Niɣ ad ṭewwren lluɣ i ssawalen. Nhara niwi-dd setta n tmeslayin i zi tzemmard ad tdewled tɣeyyazed lluɣa i tlemmded.

1- siɣi, wer ttbedda

Lebda ttegged di lbal ad tlemded ca n lluɣa d jdid. Tbeddid tetticed ddɛen i welmad. Maca xmi ttacid ifadden bdan ad wḍan, ccɣel itteqsiḥ, lexdenni ttraḥ ɣana! D tenni d lweqt i di ixessa ad tsiɣid, ad tfekkred lebda mayemmi texsed ad tlemded lluɣa nni. I ca n Lxedmet d jdid?! I wemsawal aked yewdan d jdid?! Min mma yeɛna lesbab n nhar amezwar lami teggid di lbal ad tt-tlemded, fekkar deg-s, seḥḍer-it-idd ataf ad terred ɣana, tsiɣid.

2- siwel-itt, siwel-itt, siwel-itt.

Maḥend ad tacid s arraḥet xmi tessawaled ij n lluɣa n midden, ixessa ad tennamed a tt-tessawaled. Taṭiyyurit d tjerrumt waha wer tneffaɛ di walu mala wer tt-tesxedmed. Suya, siwel-itt aṭṭas, aked yenni itt-ilemmden, niɣ aked yenni itt-yessawalen zi temzi, wer yecqi. Siwel-itt waha maḥend ad terẓed leḥya n wawal. Wer ttsedḥa ɛawed ad texḍid di ca, minzi qaɛ txeṭṭa, xelli ra d inni itt-yessawalen zi temẓi.

3- Tucrikt (Tandem)

Tzemmard ad tegged tucrikt/ucrik n welmad, a das-teslemded lluɣa tessawaled, a zzeg-s tlemded lluɣa-nnes (mala tucrikt/ucrik-a yessawal-itt). Amek tzemmard ad tcerked aked t*inni ilemmden beɛda, ij ad itsekkad awal i wenneɣni.

4- Furrej deg filmen, sell i ipudkasten

Mala wer tufid wi ked ɣa-tessiwled, futrej deg Ifilmen tesled i ipudkasten, ina ttɛawanen ad tlemded tiwinas (phrases) kemlent deg umkan n yiwalen waha. Amek tettmerni tyacit aked lluɣa, minzi xmi nettesla i wawal, nɛeqqel x-as mliḥ, mamek yettwaqqar, d minzi x-as terran. Nlemmed ula a naca s lluɣa nni.

5- Aɛawed

Lluɣa d jdid tettɣima di tungimt mintra nessexdam-itt, iwalen d jdid, ixessa ad ttɛawaded ad ten-tssexdamed. Tzemmard ɛawed ad ten-tinid ɣer-tisit mala wer tufid wiked ten-ɣa-tessiwled. Amek tzemmard ad ten-tsejjled d Udyu di ttilifun, a dasen tesled deg ubrid ɣer tɣuri niɣ ɣer lxedmet. Mamek tzemmard ad tebnid plan n tɣuri ɛla ḥsab ipudkasten niɣ iɣennijen umi tteslid. Ataf awal ɣa tlemded, a das-tesled ittɛawad deg iɣennijen.

6- ca nniḍen

I welmad n lluɣat llant ɛawed Apps yettɛawanen, mamek llan iraqqen n wemsawad (Instagram, Facebook…), tina nzemmar a tent-nessexdem a deg-s nessen iwdan ttarin s lluɣa nxes a nelmed. A kid-sen nettari.

Mala tzemmard, ad traḥed ad tesseɛdid ij n 6 chur di tmurt mani ssawalen lluɣa-nni. Ataf ad tdewled tɣeyyzed-tet. Xelli neccin irifiyyen ɣer-neɣ aqemmum yessufuɣ-dd marra tutlayin n dduniyt, wer nettif amxumbel deg isekkilen. Suya ixess-aneɣ a nezɛem waha, wer nettɣimi neqqen ɣer tefransist d taɛrabt waha. Mɣir ijt, Tamaziɣt-nneɣ ixessa wer deg-s nsmeḥ.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt