33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Amirar Sufyan Amrabeṭ izemmem ijjen uɣul deg Iṭaliya

tala: fr.hespress.com

Deg ijjen partida i tegga tseḍma n Fyurintina, izemmem Urifi Sufyan Amrabeṭ ijjen uɣul. Amrabeṭ (24 iseggusa) d uma-s n Nureddin Amrabeṭ ig ittiraren di Ssaɛudiya. Fyurintina i irebḥen i yijjen ukippu nniḍen s tmenya n iɣulen ɣer walu, izemmem ijjen zzag-sen Sufyan. Ameggaru-ya yirar mliḥ aseggʷas i yeɛdan di Lkaltcyu s uyenni ig imutti ɣer ukippu-ya n Fyurintina yus-dd ɣer-s zi Firuna. La netta la d uma-s ttiraren aked ukippu n Lmuɣrib.

Timaynutin

Fser-itt