20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ajurnalist Adzayri Drareni wtin-t s tnayen n iseggusa n lḥebs

Xalid Drarni yemmeksi x ijiyman, deg yijjen tekli n lḥirak n Lezzayer. AFP

Ijjen lmeḥkama di Lezzayer tiweḍ ad teḥkem x ujurnalist Adzayri Xalid Drareni s tnayen issgusa bellɛen. Zegga tuɣa x-as teḥkem di 10 zi ɣuct s tlata n iseggusa bellɛen. Akraf i das-ggin i Drareni yus-d umi t-ttahmen belli netta « itthudda x tamunt ucal n Lezzayer » d « ulaɣi ɣer tmeskanin wer ttwasellḥent ca ».

Drareni min ɣer tella 40 iseggusa. Tuɣa izwar-as ixdem i DzayerTv d mamec ixdem d areqqas n TV5 monde di Lezzayer. Ijjen ujurnalist d afrunkufun, leḥsab-nnes di twiter d facebook, ḍeffren-t abarru n yiwdan. Ttakkʷaḍen iwdan i das-iggin abuni ɣer 147.900. Ɛawed tuɣa lebda yeḥḍar x ttelibizyu n TV5 monde ittic-d dag-s lexburat n lḥirak i yellan di Lezzayer. Xx manaya i zi ttuɣa ittmunistyar lmexzen n Lezzayer.

Ɣer ɛawed : Lezzayer: Xalid Drarni wtin-t s tlata n iseggʷusa n lḥebs

Uma-s n Xalid, Cakid Drareni, yenna belli netta dag-s amnus n uma-s. Yenna : « Wer nessin man-t lḥal i di yella. Ɛemmers wer daneɣ-jjin ad as-negg ca n trezzift, ad t-nẓer mamek yella. Merra tutriwin-nneɣ ugin x-asent. Di cehrayen imezwura tuɣa wer yeɛdi rebɛa n ilaɣiten i daneɣ-d-ilaɣa ».  

Ɣer ɛawed : Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten

Drareni maci d ca n ijjen i wer ssinen Izzayriyen. Aterras ɣer-s ca n xemẓṭac iseggusa n lxedmet aked arradyawat. Ssnen-t x webrid mayen tuɣa ifessar di jjurnalat. Maca zegga tuga irezzu Lgayed Saleḥ ad ineɣ lḥirak n Lezzayer di yunyu n 2019. Dewlen ipulisen ttmunistyaren-t netta minzi ittwaḥsab d ijjen zeg wudmawen n lḥirak illan di Lezzayer. Tuɣa xsen ad as-ggen takmamt maḥend wer issikkʷiḍ mayen ittemsaren i umaḍal. Xalid Drareni ittɛawad x manaya mamec inna : « xsen ad jiyyfen kul imesli, ad qḍan x jjurnal animan. Rezzun ad jjen lḥirak d aweḥdani. I min iqqnen ɣer ijurnalisten, ixess uɣil ad nexzer mamec ɣa negg ad numn ».

Timaynutin

Fser-itt