20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Ahya bu cclaɣem, ḥḍa ixef-nnec!

Ijjen zi ɛecra n yergazen waha i isɛeddan x ukunsir. Ameggaru-ya ineqq deg yergazen kṭer zi mamec ineqq di temɣarin. S uyenni i yeggin ijjen lḥerket qqaren-as “Mufember”, manaya tteggen-t kur ayur n Nufember. Aqqa-ac/m ad tessned maɣar!

“Mufember” dag-s tnayen n wawalen, “mu” i d-yekkin zi “mustac” niɣ cclaɣem, d “fember” i d-yekkin zeg wawal n “Nufember” niɣ char n ḥiḍɛac.

Tameslayt-a tettemsar di cher-a wanita, ḥuma ad sfaqqan s lehlakat n yergazen ameknaw kunsir. Aṭṭas zeg yewdan ittwassnen (am artistat, iseyyasyen…) , ttejjan cclaɣem-nnsen deg wakud-a, manaya ḥuma ad ggen wul deg yergazen ḥuma ad raḥen ad sseɛdan x uxenzir (kunsir).

Yenna jjurnal n “Berliner Zeitung” Aliman, ila irgazen qaɛ wer d-ittiwin di seḥḥet-nnsen maci am temɣarin. Niɣ ttraḥen ɣer weḍbib qell zi temɣarin ḥuma ad sseɛdan x uxenzir. Deg uliman nettaf ijjen zi ɛecra i isɛeddan. S uya yergazen ttmettan deɣya kter zi temɣarin.

Mkur ijjen wergaz zi rebɛa yettili dag-s kunsir n uprustat ijjen twalat di tudert-nnsen. D wa d lehlak i yettwassnen aṭṭas qbel i uxenzir n wadan ameqqran d tarut. Ma jar 20 d 40 n useggʷas nettaf axenzir n uqellal d netta i yellan s waṭṭas.

Lḥemlet-a walli tesfaqqa yergazen s lhimmet n useɛdi x uxenzir waha, maca tetterra taynit i min illan d apsicik. Minzi azgen ameqqran, d yergazen i ineqqen ixef-nnsen, amen tenna tmurgant n seḥḥet tamaḍlant, min d-ittawin kul tminut deg umaḍal ineqq ijjen wergaz ixef-nnsen.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt